Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Резултати от опити


От 1994г. до днес,  ДюПон Пионер България натрупа ценен опит в извеждане на Демо опити при трите полски култури, които предлага на местните производители - царевица, слънчоглед и рапица.

Със съдействието на фермерите, извеждащи опити, регионалните агрономи на Пионер изградиха мрежа от демо полета, където се прави оценка на всеки един хибрид, който ще бъде на пазара през следващите сезони. Всички хибриди на Пионер се пускат за продажба, след като са преминали минимум двугодишно полско изпитване при различни агроклиматични и почвени условия. Така имаме увереността, че предложените от нас продукти ще отговарят напълно на условията и ще можем да посочим „Точният хибрид на точното място".

В допълнение към опитите за добив извеждаме опити за гъстота, ранна сеитба, толерантност към хербициди и други, които имат полезно практическо приложение за увеличаване на добива и печалбата от декар.

Опити Царевица
Опити Слънчоглед
Опити Рапица
8A54F7DD-0B23-DBA2-4E3E-478E3F68ABE5