Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚĆI

Spółka Pioneer Hi-Bred International, Inc. i jej podmioty zależne („DuPont Pioneer”) przywiązują dużą wagę do kwestii ochrony prywatności i w związku z powyższym przedstawiają zasady zbierania,nia informacji. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności wraz z obowiązującą w DuPont Globalną Polityką Ochrony Prywatności Informacji opisuje stosowane w DuPont Pioneer procedury dotyczące informacji, które są zbierane za pośrednictwem witryn internetowych i aplikacji na urządzenia przenośne będących własnością i znajdujących się pod kontrolą DuPont Pioneer (odpowiednio „Witryna” i „Aplikacja”), a także inne środki, w przypadku których przepisy prawa wymagają stosownych powiadomień. Udostępnienie DuPont Pioneer swoich Danych Osobowych oznacza wyrażenie zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności.

DANE OSOBOWE

Dane Osobowe zbierane przez DuPont Pioneer
„Dane Osobowe” to informacje identyfikujące daną osobę fizyczną, takie jak:
• imię i nazwisko;
• adres pocztowy (w tym adresy, na które należy wysyłać faktury i przesyłki);
• numer telefonu lub faksu;
• adres e-mail;
• płeć;
• data urodzenia;
• numer karty kredytowej i debetowej;
• informacje bankowe, takie jak numery rachunków bankowych i numery rozliczeniowe;
• numer NIP dostawcy;
• krajowe numery identyfikacyjne, takie jak numery PESEL;
• informacje finansowe podawane w przypadku ubiegania się o kredyt;
• hasła oraz pytania/odpowiedzi służące do odzyskania hasła;
• historia zakupów.

DuPont Pioneer zbiera Dane Osobowe w przypadku korzystania z oferty DuPont Pioneer, w tym podczas:
• zamawiania produktu lub usługi lub przesyłania wniosków;
• rejestrowania produktu zakupionego w DuPont Pioneer;
• ubiegania się o udzielenie kredytu na zakup produktów lub usług DuPont Pioneer;
• rejestracji związanej z zakupem towarów lub usług, dokonywania subskrypcji lub korzystania z forum technicznego lub z innej formy komunikacji dostępnej za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji;
• uczestnictwa w konkursie, promocji, loterii, programie nagród, ankiecie, działaniach skierowanych do określonej grupy klientów lub innej formie promocji;
• zamieszczania wpisów na blogu lub forum lub wymiany informacji z DuPont Pioneer za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych form komunikacji elektronicznej lub cyfrowej;
• prowadzonych przez DuPont Pioneer badań rynkowych lub spotkań na targach lub innych imprezach;
• ubiegania się o pracę w DuPont Pioneer lub o status autoryzowanego przedstawiciela handlowego DuPont Pioneer.

DuPont Pioneer może zestawiać tak zebrane Dane Osobowe z Danymi Osobowymi, które udostępniają Państwo DuPont Pioneer przy innych okazjach, np. podczas rejestracji produktów lub przesyłania do DuPont Pioneer pytań lub w ramach imprez marketingowych. DuPont Pioneer będzie korzystać z takich zestawionych Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności dopóty, dopóki będą one w ten sposób zestawione.

Korzystanie przez DuPont Pioneer z Danych Osobowych

DuPont Pioneer korzysta z Danych Osobowych w celu:
• udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz spełniania zgłoszonych przez Państwa oczekiwań, np. wysyłania Państwu wiadomości e-mail z ostrzeżeniami, wiadomości tekstowych lub innych wiadomości przekazywanych w formie pisemnej lub elektronicznej;
• wysyłania Państwu ważnych informacji dotyczących Witryny lub Aplikacji, zmian postanowień umów i zasad obowiązujących w kontaktach z DuPont Pioneer lub innych kwestii administracyjnych;
• obsługi dokonywanych przez Państwa zakupów, np. w celu przetwarzania Państwa płatności, dostawy zamówionych przez Państwa produktów, komunikacji z Państwem w kwestiach dotyczących dokonanego zakupu oraz zapewnienia Państwu związanej z tym obsługi;
• wysyłania Państwu informacji marketingowych, które zdaniem DuPont Pioneer mogą Państwa zainteresować, w tym informacji na temat targów;
• oceny złożonych przez Państwa wniosków o kredyt na zakup produktów lub usług oferowanych przez DuPont Pioneer;
• spersonalizowania sposobu obsługi w Witrynie przez prezentowanie produktów i ofert dostosowanych do Państwa potrzeb;
• zapewnienia Państwu możliwości uczestniczenia w loteriach, konkursach i innych podobnych promocjach oraz administrowanie tymi działaniami (niektóre z tych działań podlegają dodatkowym postanowieniom, które mogą zawierać dodatkowe informacje na temat sposobu używania i ujawniania przez DuPont Pioneer Państwa Danych Osobowych, zalecamy zatem uważne zapoznanie się z nimi);
• zapewnienia Państwu możliwości wysyłania z poziomu Witryny lub Aplikacji wiadomości do znajomych (korzystanie z tej funkcji oznacza, że są Państwo uprawnieni do używania I udostępniania DuPont Pioneer imion i nazwisk oraz adresów e-mail tych znajomych);
• zapewnienia Państwu możliwości komunikowania się i interakcji z innymi osobami za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji (np. za pośrednictwem bloga, tablicy wiadomości, komunikatora, czatu, profilu lub innych mediów społecznościowych);
• zapewnienia Państwu możliwości zarejestrowania się i działania na forach technicznych oraz udziału w innych imprezach organizowanych przez DuPont Pioneer;
• zapewnienia DuPont Pioneer możliwości realizacji różnych celów biznesowych DuPont Pioneer, takich jak analiza danych, prowadzanie kontroli i badań, opracowywanie nowych produktów, rozbudowa witryny internetowej, doskonalenie usług, sporządzanie notatek, dokonywanie obserwacji i wydawanie zaleceń w terenie, zbieranie i udostępnianie informacji rolniczych i służących do zarządzania gospodarstwami rolnymi, organizowanie imprez marketingowych, określanie tendencji rynkowych oraz mierzenie skuteczności kampanii promocyjnych DuPont Pioneer;
• zdaniem DuPont Pioneer niezbędnym lub właściwym  (a) na mocy przepisów prawa właściwego, w tym przepisów obowiązujących poza Państwa krajem zamieszkania; (b) w związku z przestrzeganiem procedur prawnych; (c) w związku z reagowaniem na wnioski organów administracji publicznej, w tym organów administracji publicznej spoza Państwa kraju zamieszkania; (d) w związku z egzekwowaniem postanowień umów zawartych przez DuPont Pioneer; (e) w związku z ochroną działalności operacyjnej DuPont Pioneer; (f) w związku z ochroną praw, prywatności, bezpieczeństwa i własności DuPont Pioneer, a także Państwa i innych podmiotów; oraz (g) w związku z umożliwieniem DuPont Pioneer korzystania z dostępnych uprawnień lub ograniczania szkód, które DuPont Pioneer może ponieść.

Ujawnianie Danych Osobowych

Państwa Dane Osobowe mogą być ujawniane:
• w ramach grupy spółek DuPont w celach opisanych w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności (DuPont i lokalny podmiot zależny DuPont, z którym utrzymują Państwo kontakty, ponoszą wówczas solidarną odpowiedzialność za zarządzanie Państwa wspólnie używanymi Danymi Osobowymi);
• usługodawcom zewnętrznym, którzy świadczą na rzecz DuPont Pioneer różnego rodzaju usługi, w tym usługi związane z hostingiem stron internetowych, baz danych i serwerów, analizą danych, przetwarzaniem płatności, realizacją zamówień, dystrybucją produktów I udostępnianiem infrastruktury, informatyką, obsługą klientów, pocztą elektroniczną, przetwarzaniem kart kredytowych i prowadzaniem kontroli, oraz inne podobne usługi, które umożliwiają tym usługodawcom świadczenie usług;
• podmiotom zewnętrznym, takim jak agenci, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni i przedstawiciele handlowi, aby ułatwić im sprzedaż i dystrybucję produktów i usług DuPont Pioneer (może to obejmować komunikację marketingową);
• sponsorom zewnętrznym loterii, konkursów i innych podobnych promocji;
• podmiotom zewnętrznym, które mogą oferować kredyt na zakup produktów lub usług DuPont Pioneer;
• osobom, do których wysyłają Państwo wiadomości z poziomu Witryny, w celu określenia Państwa tożsamości;
• podmiotom zewnętrznym w przypadku restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży, wspólnych przedsięwzięć, cesji, transferów lub innych procesów dotyczących sprzedaży całości lub części spółki DuPont Pioneer, jej aktywów lub akcji (w tym w związku z ogłoszeniem bankructwa lub innymi podobnymi czynnościami);
• w celu zdaniem DuPont Pioneer niezbędnym lub właściwym  (a) na mocy przepisów prawa właściwego, w tym przepisów obowiązujących poza Państwa krajem zamieszkania; (b) w związku z przestrzeganiem procedur prawnych; (c) w związku z reagowaniem na wnioski organów administracji publicznej, w tym organów administracji publicznej spoza Państwa kraju zamieszkania; (d) w związku z egzekwowaniem postanowień umów zawartych przez DuPont Pioneer; (e) w związku z ochroną działalności operacyjnej DuPont Pioneer; (f) w związku z ochroną praw, prywatności, bezpieczeństwa i własności DuPont Pioneer, a także Państwa i innych podmiotów; oraz (g) w związku z umożliwieniem DuPont Pioneer korzystania z dostępnych uprawnień lub ograniczania szkód, które DuPont Pioneer może ponieść;
• przez Państwa, gdy korzystają Państwo z funkcji udostępnionych w ramach Witryny lub Aplikacji DuPont Pioneer, które umożliwiają interakcje z DuPont Pioneer i innymi podmiotami (np. z bloga, grupy dyskusyjnej, komunikatora, czatu, profilu lub innych mediów społecznościowych). Jeśli korzystają Państwo z tych funkcji, muszą Państwo wówczas mieć świadomość, że wszystkie przesyłane w ich ramach informacje, w tym Państwa imię i nazwisko oraz adres pocztowy i e-mail mogą stać się publicznie dostępne dla innych osób. DuPont Pioneer nie ponosi odpowiedzialności za ujawniane przez Państwa za pośrednictwem tych funkcji informacje. Zdecydowanie odradzamy też ujawniania w ten sposób jakichkolwiek wrażliwych Danych Osobowych (takich jak informacje medyczne lub informacje dotyczące kart kredytowych). Jeśli korzystają Państwo z tych funkcji, Państwa Dane Osobowe mogą pozostać w Witrynie lub Aplikacji nawet wtedy, gdy zaprzestaną już Państwo korzystania z Witryny lub Aplikacji.

DANE NIEBĘDĄCE DANYMI OSOBOWYMI

Dane Niebędące Danymi Osobowymi zbierane przez DuPont Pioneer
„Dane Niebędące Danymi Osobowymi” to wszelkie informacje, które nie identyfikują tożsamości danej osoby fizycznej, takie jak:
• informacje z przeglądarki;
• informacje zebrane za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii;
• informacje demograficzne i inne dostarczone przez Państwa informacje;
• informacje zagregowane;
• informacje na temat Państwa działalności rolniczej, w tym w szczególności:
o specyficzne informacje terenowe, takie jak współrzędne GPS, rodzaj gleby, wzorce wilgotności, wydajność, wykorzystywane produkty, obserwacje agronomiczne, procedury zarządzania, stosowane środki, takie jak herbicydy, pestycydy i nawozy;
• informacje pogodowe;
• Państwa preferencje dotyczące sposobu otrzymywania informacji.

Sposób zbierania Danych Niebędących Danymi Osobowymi

DuPont Pioneer oraz usługodawcy zewnętrzni DuPont Pioneer mogą zbierać Dane Niebędące Danymi Osobowymi m.in.:
• za pośrednictwem Państwa przeglądarki: większość przeglądarek zbiera takie informacje jak adres MAC użytkownika, rodzaj komputera (z systemem Windows lub komputer Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz rodzaj i wersja przeglądarki internetowej;
• z wykorzystaniem plików cookie: pliki te umożliwiają serwerowi WWW przesyłanie danych do komputera, na przykład w celach ewidencyjnych — pliki cookie i inne technologie wykorzystujemy m.in. w celu przekazywania Państwu przydatniejszych informacji, ułatwienia Państwu dostępu do Witryny i korzystania z niej oraz przesyłania Państwu spersonalizowanych informacji marketingowych — jeśli jednak nie chcą Państwo, aby informacje były zbierane za pomocą plików cookie, w większości przeglądarek można tę funkcję zablokować, ale może to spowodować wadliwe działanie niektórych funkcji Witryny (więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem http://www.allaboutcookies.org/;
• przy użyciu znaczników pikselowych, sygnałów nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF (clear GIF) lub innych podobnych technologii, które można wykorzystywać w powiązaniu z pewnymi stronami Witryny oraz wiadomościami e-mail w formacie HTML, m.in. w celu monitorowania działań użytkowników Witryny i odbiorców poczty elektronicznej, mierzenia skuteczności kampanii marketingowych prowadzonych przez DuPont Pioneer oraz tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Witryny i czasów odpowiedzi;
• od Państwa — informacje na temat Państwa lokalizacji, a także inne informacje dotyczące na przykład preferowanych przez Państwa środków komunikacji są zbierane, gdy dobrowolnie udzielacie Państwo takich informacji  (o ile nie zestawi się ich z Danymi Osobowymi, nie identyfikują one tożsamości Państwa ani żadnego innego użytkownika Witryny lub Aplikacji);
• z wykorzystaniem takich samych, opisanych powyżej sposobów, jakie DuPont Pioneer stosuje w celu zbierania Danych Osobowych;
• w ramach agregacji informacji — zagregowane Dane Osobowe nie identyfikują tożsamości Państwa ani żadnego innego użytkownika Witryny lub Aplikacji (możemy na przykład wykorzystać Dane Osobowe do obliczania odsetka użytkowników produktów DuPont Pioneer, którzy mają określony numer kierunkowy telefonu).

MOŻLIWOŚCI WYBORU I DOSTĘP

Państwa możliwości wyboru w kwestii wykorzystywania i ujawniania przez DuPont Pioneer Państwa Danych Osobowych.
DuPont Pioneer zapewnia Państwu wiele możliwości wyboru w kwestii wykorzystywania i ujawniania przez DuPont Pioneer Państwa Danych Osobowych. Kontaktując się z DuPont Pioneer (zob. punkt dotyczący zasad kontaktu zamieszczony na końcu niniejszego dokumentu), mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od DuPont Pioneer elektronicznych wiadomości marketingowych oraz zakazać DuPont Pioneer udostępniania Państwa Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym niestowarzyszonym z DuPont Pioneer do celów marketingowych tych podmiotów.
DuPont Pioneer uwzględni Państwa wnioski najszybciej jak to w uzasadniony sposób będzie możliwe. Należy pamiętać, że jeśli dokonają Państwo rezygnacji w opisany powyżej sposób, DuPont Pioneer nie może usunąć Państwa Danych Osobowych z baz danych takich niestowarzyszonych podmiotów zewnętrznych, którym spółka DuPont Pioneer już Państwa Dane Osobowe udostępniła (tzn. którym spółka DuPont Pioneer udostępniła już Państwa Dane Osobowe do dnia wejścia Państwa rezygnacji w życie). Ponadto nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania wiadomości marketingowych od DuPont Pioneer, DuPont Pioneer może nadal wysyłać Państwu ważne wiadomości administracyjne, z czego nie mogą Państwo zrezygnować.
 
Dostęp do Danych Osobowych oraz stosowne modyfikacje i zakazy udostępniania

Aby zmienić, poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje Dane Osobowe przekazane wcześniej do DuPont Pioneer lub zakazać ich ujawniania lub w inny sposób ograniczyć ich wykorzystywanie przez DuPont Pioneer, muszą Państwo skontaktować się z DuPont Pioneer w sposób przedstawiony w punkcie „Kontakt z DuPont Pioneer”.
W stosownym wniosku należy wskazać, które informacje chcą Państwo zmienić, czy chcą Państwo zakazać ujawniania swoich Danych Osobowych przechowywanych w bazie danych DuPont Pioneer, czy też powiadomić DuPont Pioneer, jakie inne ograniczenia chcą Państwo nałożyć na wykorzystywanie przez DuPont Pioneer Państwa Danych Osobowych. DuPont Pioneer uwzględni Państwa wnioski najszybciej jak to w uzasadniony sposób będzie możliwe.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA

DuPont Pioneer przechowuje Państwa Dane Osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych jest wymagany lub dozwolony przez przepisy prawa właściwego. 
 
KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ DZIECI

DuPont Pioneer chroni prywatność dzieci, zachęca zatem rodziców i opiekunów do aktywnego nadzorowania aktywności ich dzieci w Internecie. Witryna i Aplikacja DuPont Pioneer nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej czternastu (14) lat, DuPont Pioneer nie zbiera też świadomie informacji od dzieci w celu sprzedaży produktów lub usług. DuPont Pioneer uczestniczy w wybranych programach edukacyjnych, takich jak program dotyczący zwiększania roli nauki I wiedzy o środowisku skierowany do szkół i społeczności. 
 
TRANSFER ZA GRANICĘ

Państwa Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym DuPont Pioneer ma zakład lub w którym angażuje usługodawcę. Korzystanie z Witryny lub Aplikacji DuPont Pioneer oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie tych danych do krajów innych niż kraj Państwa zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w Państwa kraju. 
 
INFORMACJE WRAŻLIWE

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby nie przekazywali Państwo do DuPont Pioneer, ani nie ujawniali DuPont Pioneer żadnych wrażliwych Danych Osobowych (np. informacji dotyczących Państwa rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, wyznania, światopoglądu, stanu zdrowia, karalności lub przynależności do związków zawodowych) w ramach lub za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji ani w żaden inny sposób.
Osoby ubiegające się o pracę mogą zostać poproszone w ramach procesu zatrudniania o podanie informacji dotyczących niekaralności, ale jedynie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa krajowego.

ZMIANY OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

DuPont Pioneer może wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności. Należy zwrócić uwagę na datę niniejszego dokumentu zamieszczoną w jego dolnej części. Wszelkie zmiany wprowadzone w niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu jego zmienionej wersji w Witrynie lub Aplikacji. Korzystanie przez Państwa z Witryny lub Aplikacji po wprowadzeniu tych zmian oznacza, że akceptują Państwo zmienioną wersję Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

KONTAKT Z DUPONT PIONEER

Wszelkie pytania na temat niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności należy kierować do DuPont Pioneer:
Pioneer Hi-Bred Northern Europe
Sales Division GmbH
Oddział w Polsce
Ul. Wybieg 6
61-315 Poznań
Tel.: 61 816 20 68
Fax: 61 657 19 51
E-Mail: 

Używanie i ujawnianie Danych Niebędących Danymi Osobowymi

Z uwagi na to, że Dane Niebędące Danymi Osobowymi nie identyfikują Państwa tożsamości, DuPont Pioneer może je wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu. W pewnych przypadkach DuPont Pioneer może je zestawiać z Danymi Osobowymi (np. zestawić Państwa imię i nazwisko z lokalizacją geograficzną).
Jeśli DuPont Pioneer zestawi Dane Niebędące Danymi Osobowymi z Danymi Osobowymi, na przykład gdy zestawi informacje udostępniane przez Państwa w trakcie rejestracji z Danymi Niebędącymi Danymi Osobowymi służącymi do przesyłania Państwu spersonalizowanych informacji marketingowych, takie zestawione informacje będą uznawane przez DuPont Pioneer za Dane Osobowe.
 
ADRESY IP

Państwa „Adres IP” to numer, który jest automatycznie przydzielany używanemu przez Państwa komputerowi przez obsługującego Państwa operatora Internetu. 
 
Zbieranie Adresów IP

Ilekroć użytkownik odwiedzi Witrynę, jego Adres IP jest identyfikowany i automatycznie zapisywany w plikach dziennika serwera DuPont Pioneer wraz z godziną tych odwiedzin oraz informacją o odwiedzonych stronach. Zbieranie Adresów IP to standardowa procedura internetowa realizowana automatycznie przez wiele witryn internetowych.
 

Wykorzystanie i ujawnianie Adresów IP przez DuPont Pioneer

DuPont Pioneer używa Adresów IP m.in. na potrzeby określania poziomów wykorzystania Witryny, diagnozowania problemów z serwerami, administrowania Witryną oraz prezentowania treści dostosowanych do specyfiki Państwa kraju. Może także wykorzystywać i ujawniać Adresy IP we wszystkich celach, w których wykorzystuje i ujawnia Dane Osobowe. DuPont Pioneer traktuje Adresy IP, pliki dziennika serwera i powiązane z nimi informacje jako Dane Niebędące Danymi Osobowymi, chyba że przepisy prawa właściwego wymagają inaczej.


 REKLAMY OPARTE NA ZAINTERESOWANIACH

DuPont Pioneer i usługodawcy zewnętrzni DuPont Pioneer wykorzystują pliki cookie, znaczniki pikselowe, sygnały nawigacyjne, niewidoczne obiekty GIF (clear GIF) oraz inne podobne technologie do monitorowania działań użytkowników Witryny i odbiorców poczty elektronicznej w witrynach internetowych podmiotów niebędących podmiotami zależnymi DuPont Pioneer. Ma to na celu personalizację Państwa obsługi w Witrynie przez wyświetlanie reklam bardziej odpowiadających Państwa zainteresowaniom. Korzystamy na przykład z usług usługodawców zewnętrznych do prezentowania produktów i ofert dostosowanych do Państwa preferencji i zainteresowań przejawianych w trakcie działań online. 


 WITRYNY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie dotyczy prywatności, informacji ani innych procedur żadnych podmiotów zewnętrznych, w tym prowadzenia przez nie jakichkolwiek witryn, do których kierują użytkownika łącza zamieszczone w Witrynie lub Aplikacji. DuPont Pioneer nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za kwestie opisane w poprzednim zdaniu. Zamieszczenie łącza w Witrynie lub Aplikacji nie oznacza aprobowania przez DuPont Pioneer witryny, do której prowadzi to łącze. 
 
REKLAMODAWCY ZEWNĘTRZNI

DuPont Pioneer może korzystać z usług zewnętrznych agencji reklamowych w celu prezentowania reklam osobom odwiedzającym Witrynę DuPont Pioneer. Te firmy zewnętrzne mogą wykorzystywać informacje na temat Państwa odwiedzin w Witrynie w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące. W trakcie prezentowania reklam w Witrynie firmy te mogą umieszczać lub rozpoznawać w Państwa przeglądarce niepowtarzalne pliki cookie. Więcej informacji na temat tej procedury oraz możliwości blokowania takim firmom dostępu do tego typu informacji można znaleźć pod adresem http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.. 
 

BEZPIECZEŃSTWO

DuPont Pioneer stosuje uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych pozostających pod kontrolą DuPont Pioneer. Niestety, nie da się zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet i systemu przechowywania danych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek powody, aby przypuszczać, że Państwa komunikacja z DuPont Pioneer nie jest już bezpieczna (np. jeśli uważają Państwo, że mogło dojść do złamania zabezpieczeń któregokolwiek z kont używanych przez Państwa do tej komunikacji), należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić DuPont Pioneer. W tym celu należy skontaktować się z DuPont Pioneer w sposób opisany w zamieszczonym poniżej punkcie „Kontakt z DuPont Pioneer”.

 

Data weryfikacji: 20 marca 2013 r.
Copyright © 2012 PHII Wszelkie prawa zastrzeżone. Owalne logo DuPont jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki DuPont. ®, TM i SM są znakami towarowymi i znakami usług spółki Pioneer.

 

602D6E1D-FFB0-5D34-82C6-FABA9C0A6916