Zalecenia agrotechniczne

Something went wrong. Please try again later...
Zalecenia agrotechniczne  

Przygotowanie pola

 • Najlepsza jest orka zimowa.
 • Zabiegi wiosenne ograniczyć do minimum.
 • Zastosowanie agregatu uprawowego, składającego się z ciężkiej brony oraz wału strunowego, jest zupełnie wystarczające.
 • Niedopuszczalne jest stosowanie wiosną narzędzi aktywnych i kultywatorów o łapach sprężystych – narzędzia te spulchniają glebę zbyt głęboko i przesuszają wierzchnią warstwę gleby, co daje opóźnione i nierównomierne wschody, dopuszczalne jedynie na glebach zlewnych. 
 • Umieszczenie nasion na twardym i wilgotnym podłożu oraz przykrycie cztero-, pięciocentrymetrową warstwą ciepłej gleby, to najlepsze warunki do kiełkowania i wschodów.
 • Na glebach bardzo lekkich należy rozważyć możliwość uprawy uproszczonej. 

 

Siew:

 • Termin siewu: gdy temperatura gleby na głębokości siewu osiągnie 8-10°C (tj. od 15 kwietnia do 5 maja).
 • Głebokość siewu: 4-5 cm na glebach ciężkich i 5-6 cm na glebach lekkich (uprawa przedsiewna gleby na tej samej głębokości co siew).
 • Gęstość siewu: nie za gęsto! Koniecznie należy przestrzegać zaleceń producentów nasion.
 • Rzadszy siew jest mniejszym błędem niż zbyt gęsty, zwłaszcza w latach suchych. Zalecana obsada roślin na hektar dotyczy liczby roślin przy zbiorze. Przy siewie należy zwiększyć liczbę wysiewanych nasion, uwzględniając zdolność kiełkowania oraz ewentualne straty.
 • Zwiększona norma wysiewu nie powinna przekraczać 5-10% oczekiwanej obsady przy zbiorze.
 • Na glebach lżejszych należy przyjmować dolną granicę gęstości, na cięższych górną.
 • Siać należy wyłącznie siewnikiem punktowym (pneumatycznym lub mechanicznym, rozstawa rzędów 75-80 cm).

 

 

Ilość wysiewu i obsada roślin:

Korzystanie z tabeli:

 • Na losowo wybranych rzędach odmierzyć odcinek 5 m i policzyć rośliny. Następnie odszukać w tabeli obsadę na 1 hektar. Wskazane jest powtórzenie pomiaru w kilku miejscach pola. Można powtarzać pomiary na wszystkich rzędach całej szerokości siewnika. Pozwoli to na sprawdzenie precyzji siewu poszczególnych sekcji siewnika. Korzystając z obu tabel, można precyzyjnie określić gestość siewu i obsadę roślin na polu.

 

 

Nawożenie:

 • Nawożenie powinno być odpowiednie do oczekiwanych plonów.
 • Chłodną wiosną kondycję roślin poprawia nawożenie łatwo przyswajalnymi formami fosforu i azotu, np. rzędowo fosforanem amonu podczas siewu. Po wschodach – nawozami dolistnymi zawierającymi łatwo przyswajalny fosfor i azot oraz mikroelementy. Racjonalne nawożenie należy rozpocząć od analizy gleby, zwłaszcza pH. Niskie pH blokuje przyswajalność większości składników pokarmowych (wykres), w konsekwencji niskie plony. Skrajnie niskie pH uruchamia toksyczny dla roślin glin.