Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ФЕРМЕРИ

Пионер Семена България ЕООД (наричано по-долу „Пионер") извършва определени информационни услуги, агрономически консултации, техническа поддръжка, както и промоционални и директни маркетингови дейности във Ваш интерес, които дейности са изцяло свързани и ограничени до продуктите на Пионер, които Вие използвате и/или от които се интересувате (всички изброени дейности се наричат за кратко „Услуги"). С оглед извършването на Услугите, Пионер ще трябва да обработва Ваши лични данни и данните на компанията Ви след събирането им от нас или от нашите агенти. Обработването на информацията се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „Закона").

Pioneer Hi-Bred International, Inc. и нейните филиали („DuPont Pioneer") са загрижени за поверителността и искат да бъдете запознати с начините, по които събираме, използваме и разкриваме информация. Заедно с Общите правила за поверителност на информацията на DuPont, тази Декларация за поверителност описва практиките на DuPont във връзка с информацията, която събираме чрез уеб сайтовете и мобилните приложения, притежавани и контролирани от DuPont (съответно „Сайта" и „Приложението"), както и всички други средства, за които уведомяването е задължително по закон. Предоставяйки лични данни на DuPont, Вие приемате условията на настоящата Декларация за поверителност.

В тази връзка и съгласно чл. 19 от Закона, ние Ви предоставяме настоящия Информационен лист, отнасящ се до обработването на вашите данни от Пионер.

Пионер, в качеството си на администратор на лични данни (наричани по долу „Данни"), Ви информира, че Данните, събрани директно от Пионер или от неговите агенти, ще се обработват автоматично или чрез други средства, при спазване на мерките за сигурност и защита, предвидени в Закона, и с оглед на проследяването на Услугите от Пионер.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни, събирани от DuPont Pioneer

„Лични данни" са данните, които Ви идентифицират като личност, например:

 • Име;
 • Пощенски адрес (вкл. адреси за изпращане и фактуриране);
 • Телефонен или факс номер;
 • Имейл адрес;
 • Пол;
 • Дата на раждане;
 • Номер на кредитна и дебитна карта;
 • Банкова информация, напр. номера на сметки и банкови кодове;
 • Данъчни идентификационни номера на доставчик;
 • Национални идентификационни номера, като напр. номер за социално осигуряване;
 • Финансова информация, когато кандидатствате за кредит;
 • Пароли и въпроси/отговори за напомняне;
 • История на покупките.

DuPont Pioneer събира Лични данни тогава, когато Вие се възползвате от разнообразните възможности, осигурени от нас, като например:

 • Когато поръчвате продукт или услуга или когато отправяте запитване.
 • Когато регистрирате покупката на продукт на DuPont Pioneer.
 • Когато искате кредит за покупка на продукти или услуги на DuPont Pioneer.
 • Когато се регистрирате за продукти, услуги, абонаменти, форум за технологии или за други съобщения чрез Сайта или Приложението.
 • Когато участвате в състезание, промоция, лотария, програма с награди, клиентска група, анкета или други промоции.
 • Когато участвате в блог или форум, или взаимодействате с DuPont Pioneer чрез социални медии или други електронни или цифрови комуникации.
 • Когато ние провеждаме пазарни проучвания или се срещаме с Вас на търговски изложения или други подобни събития.
 • Когато кандидатствате за работа в DuPont Pioneer или за оторизиран търговски представител на DuPont Pioneer.

Ние можем да комбинираме Личните данни, които събираме за Вас, с личните данни, които Вие предоставяте на DuPont Pioneer чрез други източници, като напр. регистрации за продукти, запитвания или маркетингови мероприятия. Ние ще използваме комбинираните Лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност за цялото време, през което тези данни се комбинират.

Как използваме Личните данни

Ние можем да използваме Лични данни за следните цели:

 • За отговор на Ваши запитвания и изпълнение на заявките ви, като напр. за изпращане на имейл известия, текстови съобщения и други писмени или електронни комуникации.
 • За изпращане на важна информация до Вас във връзка със Сайта или Приложението, промени в правилата, условията и политиките на DuPont Pioneer и/или друга административна информация.
 • За изпълнение и проследяване на вашата поръчка, напр. за обработка на плащанията ви, за доставка на поръчаните стоки и услуги, за комуникация с вас във връзка с покупката ви и за предоставяне на свързаното с нея клиентско обслужване.
 • За изпращане на маркетингови съобщения, които по наше мнение биха представлявали интерес за вас, вкл. информация за търговски изложения.
 • За оценка на исканията ви за кредити, предназначени за покупка на продукти или услуги, доставяни от DuPont Pioneer.
 • За персонализиране на начина, по който вие ползвате Сайта, чрез представяне на продукти и оферти специално за вас.
 • За да можете да участвате в състезания, лотарии и други подобни промоции и да управлявате тeзи дейности. За някои от тези дейности може да има допълнителни правила, в които да се съдържа допълнителна информация относно как ние използваме иразкриваме вашите Лични данни, така че препоръчваме тези правила да се прочетатвнимателно.
 • За предоставяне на възможност да изпращате съобщения на приятел чрез Сайта или Приложението.Чрез използването на тази функция вие заявявате на DuPont Pioneer, чеимате разрешение да използвате и да предоставите на DuPont Pioneer името и имейл адреса на вашия приятел.
 • За да можете да общувате и взаимодействате с други потребители чрез Сайта или Приложението (напр. чрез блог, табло за съобщения, функция за изпращане и получаване на съобщения, функция за чат, профил или чрез други социални медии).
 • За да можете да се регистрирате и участвате във форуми за технологии или други събития с DuPont Pioneer.
 • За реализиране на бизнес целите на DuPont Pioneer, като напр. анализ на данни, одити,проучвания и разработка на нови продукти, оптимизиране на уеб сайта на DuPontPioneer, подобряване на услугите на DuPont Pioneer, водене на бележки за обработваемия участък, документиране на наблюдения и предписания, събиране и предоставяне на информация за агрономство и управление на селското стопанство, организиране на маркетингови мероприятия, идентифициране на потребителски тенденции и определяне на ефективността на промоционалните кампании на DuPontPioneer.
 • Както е необходимо или целесъобразно, по наше усмотрение: (a) по силата на действащото законодателство, вкл. закони извън вашата страна на пребиваване; (б) за спазване на законовите изисквания; (в) за отговор на искания от страна на обществени иправителствени организации, вкл. обществени и правителствени организации извън вашата страна на пребиваване; (д) за прилагане на правилата и условията на DuPontPioneer; (e) за защита на операциите на DuPont Pioneer; (ж) за защита на правата, поверителността, безопасността и собствеността на DuPont Pioneer, както и вашите или тези на други лица; и (з) за откриване на подходящи решения за корекция или за ограничаване на евентуални щети, които DuPont Pioneer може да претърпи. 

Как се разкриват Личните данни

Личните ви данни могат да бъдат разкривани в следните случаи:

 • В рамките нагрупата компании на DuPontза целите, описани в настоящата Декларация за поверителност.DuPont и техния местен филиал, с който вие взаимодействате, носят съвместно отговорност за управлението на съвместно използваните от тях Лични данни.
 • На трети страни-доставчици на услуги на DuPont Pioneer, които предоставят услуги като уеб сайтове, бази данни и хостване на сървъри, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки, разпространение на продукти, инфраструктурно осигуряване, ИТ услуги, клиентско обслужване, имейл доставки, обработка на кредитни карти, одиторски услуги и други подобни дейности, благодарение на които те осъществяват предоставянето на услуги.
 • На трети страни, напр. представители, разпространители, търговци на дребно итърговски представители, с оглед на улесняване на продажбите и дистрибуцията напродуктите и услугите на DuPont Pioneer, което може да включва маркетинговисъобщения.
 • На трети страни-спонсори на състезания, лотарии и други подобни промоции.
 • На трети страни, които може да ви предлагат кредити, предназначени за покупка на продукти или услуги, доставяни от DuPont Pioneer.
 • За идентифицирането ви пред всеки, на когото изпращате съобщения чрез нашия Сайт.
 • На трети лица в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, цесия, прехвърляне или друго разпореждане по отношение на дейността, активите или ценните книжа на DuPont Pioneer или част от тях (включително при обявяване внесъстоятелност и други подобни процедури).
 • Както е необходимо или целесъобразно, по наше усмотрение: (a) по силата на действащото законодателство, вкл. закони извън вашата страна на пребиваване; (б) за спазване на законовите изисквания; (в) за отговор на искания от страна на обществени иправителствени организации, вкл. обществени и правителствени организации извън вашата страна на пребиваване; (д) за прилагане на правилата и условията на DuPontPioneer; (e) за защита на операциите на DuPont Pioneer; (ж) за защита на правата, поверителността, безопасността и собствеността на DuPont Pioneer, както и вашите или тези на други лица; и (з) за откриване на подходящи решения за корекция или за ограничаване на евентуални щети, които DuPont Pioneer може да претърпи.
 • Чрез вас, когато ползвате функции на Сайта или Приложението на DuPont Pioneer, които предоставят възможности за взаимодействие с DuPont Pioneer и други потребители (напр. чрез блог, табло за съобщения, функция за изпращане и получаване на съобщения, функция за чат, профил, наблюдения на обработваемия участък, бази данни и приложения или чрез други социални медии). Когато използвате тези функции, би трябвало да имате предвид, че всеки елемент на подадената от Вас информация, вкл. името, местоположението и имейл адреса ви, могат да бъдат публично достъпни за останалите потребители. Ние не поемаме отговорност за подадената от вас информация чрез тези функции и настойчиво препоръчваме да не разкривате чувствителни ваши лични данни (напр. здравна информация или данни за кредитната ви карта) чрез тези функции. Ако използвате тези функции, Личните ви данни може да останат на Сайта или Приложението, дори след като сте прекратили ползването им.

Предоставянето на Данните на Пионер е необходимо за извършването на Услугите, и в случай че Данните не се оставят на разположение, Пионер не ще може да Ви предостави Услугите.

Вашите Данни могат да бъдат предоставени на други дружества, свързани с групата DuPont Pioneer, в България и/или на територията на Европейския Съюз, Съединените Американски Щати, Швейцария, Индия, Малайзия и Панама, изключително и само за целите, посочени по-горе.

Съгласно чл. 26, чл. 28 и чл. 28а от Закона, Вие имате право на достъп и нанасяне на корекции на личните данни, обработвани от Пионер, и на копие от тях в достъпна форма. Вие имате право да направите законните си възражения срещу обработването на Вашите лични данни, както и срещу използването на вашите лични данни за маркетингови цели (като например: изпращане на рекламни материали, извършване на пазарни проучвания или за интерактивна търговска комуникация) и др. Съгласно чл. 38 и чл. 39 от Закона, Вие имате право да защитите правата си по чл. 26, чл. 28 и чл. 28а по административен или съдебен път.

Обработващите вашите лични данни са Иван Георгиев Костадинов и Мария Петрова Груева, извършващи горепосочените цели в офисите на Пионер Семена България ЕООД.

ИНФОРМАЦИЯ, РАЗЛИЧНА ОТ ЛИЧНИ ДАННИ

Събирана от нас Информация, различна от лични данни

„Информация, различна от лични данни" са данните, които не разкриват вашата самоличност, например:

 • Информация от браузъра;
 • Информация, събирана от бисквитки, пикселни тагове и други технологии;
 • Демографска и друга информация, предоставена от вас;
 • Обединена информация;
 • Информация за земеделската ви работа, вкл. и без ограничаване до:
 • Конкретни данни за обработваемия участък, напр. GPS координати, тип на почвата, модели на овлажняване, добив, прилагани продукти, агрономически наблюдения, практики на управление, добавки като хербициди, пестициди иторове.
 • Информация за времето
 • Предпочитания за начина, по който да получавате информация

Как събираме Информация, различна от лични данни

DuPont Pioneer и трети страни-доставчици на услуги на DuPont Pioneer може да събират Информация, различна от лични данни, по много начини, включително:

 • Чрез вашия браузър: повечето браузъри събират определени видове информация, например MAC адрес, тип на компютъра (Windows или Macintosh), разделителна способност на екрана, версия на операционната система и тип, и версия на Интернетбраузъра.
 • Използване на бисквитки: благодарение на бисквитките даден уеб сървър е в състояние да прехвърля данни към компютър за водене на документация и други цели. Ние използваме бисквитки и други технологии, за да можем, наред с всичко друго да ви осигуряваме по-добро обслужване с подбрана за вас информация, да улесняваме текущия ви достъп до Сайта и ползването му, както и да ви предоставяме персонализиран маркетинг. Ако вие не желаете чрез бисквитките да се събира информация, в повечето браузъри има една проста процедура, която позволява да откажете използването на бисквитки. В случай, че откажете използването им, някои функции на Сайта може да не работят както трябва.За да научите повече относно бисквитките, моля посетете http://www.allaboutcookies.org/
 • Използване на пикселни тагове, уеб маяци, прозрачни GIF изображения и други технологии: те могат да се използват във връзка с някои страници на Сайта и форматирани в HTML имейл съобщения с оглед на, наред с всичко друго, проследяване на действията на потребителите на Сайта и получателите на имейл съобщения, оценяване на успеха на маркетинговите кампании на DuPont Pioneer и компилиране на статистики за ползването на Сайта и скоростите на отговор.
 • От вас: информация за Вашето местоположение или за предпочитаните средства за комуникация се събира тогава, когато доброволно предоставите такива данни. Тази информация не разкрива вашата самоличност, нито тази на други потребители на Сайта или Приложението, освен в случаите, когато е комбинирана с Лични данни.
 • По същите начини ние събираме Лични данни, както е описано по-горе.
 • Чрез обединяване на информация: Обединената лична информация не разкрива вашата самоличност, нито тази на други потребители на Сайта или Приложението, (напр. ние можем да използваме Личните данни за изчисляване на процентното съотношение на потребителите на DuPont Pioneer, които имат телефонен код на определена област).

Как използваме и разкриваме Информация, различна от лични данни

Тъй като Информацията, различна от лични данни, не разкрива вашата самоличност, ние можем да използваме и разкриваме такава информация за каквито и да било цели. В някои случаи можем да комбинираме Лични данни с Информация, различна от лични данни (като напр. комбиниране на името ви с географското местоположение).

В случаите, когато комбинираме Лични данни с Информация, различна от лични данни, напр. комбиниране на информация, предоставена от вас при регистрация, с Информация, различна от личните ви данни, с оглед на предоставяне на целенасочен персонализиран маркетинг, комбинираната информация ще се третира от DuPont Pioneer като Лични данни.

IP АДРЕСИ

Вашият „IP адрес" е номерът, който се присвоява автоматично на ползвания от Вас компютър от доставчика на интернет услуги.

Как събираме IP адреси

IP адресът се идентифицира и се регистрира автоматично в регистрационните файлове на сървъра на DuPont Pioneer при всяко посещение на Сайта от даден потребител заедно с часа на посещението и посетената страница(и). Събирането на IP адреси е стандартна практика в Интернет и се прави автоматично от много уеб сайтове.

Как DuPont Pioneer използва и разкрива IP адреси?

DuPont Pioneer използва и разкрива IP адреси за цели като изчисляване на степента на ползване на Сайта, подпомагане на диагностицирането на проблеми със сървъра, администриране на Сайта и представяне на съдържание, специално подбрано за вашата страна. Ние можем също така да използваме и разкриваме IP адреси за всички цели, за които използваме и разкриваме Лични данни. Моля, имайте предвид, че ние третираме IP адресите, регистрационните файлове на сървъра и свързаната с тях информация като Информация, различна от лични данни, с изключение на случаите, когато от нас се изисква друго по силата на действащото законодателство.

РЕКЛАМИ, БАЗИРАНИ НА ИНТЕРЕСИ

DuPont Pioneer и трети страни-доставчици на услуги на DuPont Pioneer използват бисквитки, пикселни тагове, уеб маяци, прозрачни GIF изображения и други технологии за проследяване на действията на потребителите на Сайта и получателите на имейл съобщения в несвързани уеб сайтове с течение на времето, с оглед на персонализиране на начина, по който вие ползвате Сайта, чрез предоставяне на реклами, които съответстват в по-голяма степен на вашите интереси. Например, ние използваме трети страни-доставчици на услуги за представяне на продукти и оферти, съобразени с предпочитанията и интересите, които сте демонстрирали чрез вашите дейности онлайн с течение на времето.

 САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

С тази Декларация за поверителност ние не решаваме и не поемаме отговорност за проблеми по отношение на поверителност, информация или други практики на трети страни, включително трети страни, опериращи със сайтове, връзки, към които се съдържат в Сайта или Приложението. Поставянето на връзка в Сайта или Приложението не означава, че DuPont Pioneer поема отговорност за сайта, към който води тази връзка.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

DuPont Pioneer може да използва рекламни компании на трети страни за предоставяне на реклами, които ще са налични на Сайта на DuPont Pioneer при вашето посещение. Моля, имайте предвид, че тези компании може да използват информация за посещението ви на този Сайт с оглед на предоставяне на реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за вас. В процеса на обслужване на рекламите в този Сайт тези компании може да поставят или да разпознават уникална бисквитка във вашия браузър. Ако желаете да научите повече за тези практики и за възможностите за избор тази информация да не се използва от тези компании, моля, посетете http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

СИГУРНОСТ

DuPont Pioneer прилага разумни организационни, технически и административни мерки за защита на Личните данни под контрола на DuPont Pioneer. За съжаление, за нито едно прехвърляне на данни в Интернет или система за съхранение на данни не може да се гарантира 100% сигурност. Ако имате основание да смятате, че вашето взаимодействие с DuPont Pioneer вече не е защитено (например, ако смятате, че сигурността на ваш акаунт в DuPont Pioneer е компрометирана), моля незабавно уведомете DuPont Pioneer за проблема като се свържете, както е посочено в раздела „Контакти с DuPont Pioneer" по-долу.

ИЗБОР И ДОСТЪП

Вашите възможности за избор във връзка с използването и разкриването на Личните ви данни от DuPont Pioneer.

DuPont Pioneer предоставя множество възможности за избор във връзка с използването и разкриването на Личните ви данни от DuPont Pioneer за целите на маркетинга. При установяване на контакт с DuPont Pioneer (раздел „Контакти" в края на този документ) можете да заявите отказ от получаване на електронни маркетингови съобщения за в бъдеще и да поискате да не споделяме Личните ви данни с несвързани трети страни за техни маркетингови цели.

Ние ще се постараем да изпълним Вашите искания възможно най-скоро в разумни граници. Моля, имайте предвид, че ако направите избор като гореописания, ние няма да сме в състояние да премахнем Личните ви данни от базите данни на несвързаните трети страни, с които вашите Лични данни вече са били споделени от DuPont Pioneer (напр. тези, на които вече сме предоставили Личните Ви данни към датата, на която изпълняваме вашето искане за отказ). Моля, също така имайте предвид, че дори ако сте заявили отказ от получаване на свързани с маркетинга съобщения от DuPont Pioneer, ние можем да продължим да изпращаме важни административни съобщения и вие не можете да се откажете от получаване на такива съобщения.

Как можете да получите достъп за промяна или изключване на Вашите Лични данни

Ако желаете да прегледате, коригирате, актуализирате, изключите, изтриете или ограничите по друг начин използването от страна на DuPont Pioneer на предоставените на DuPont Pioneer ваши Лични данни, свържете се с компанията ни по начина, описан в раздела „Контакти с DuPont Pioneer".

Моля, посочете в искането си точно кои данни бихте искали да промените, дали бихте искали Личните ви данни да бъдат изключени от базата данни на DuPont Pioneer или конкретизирайте какви ограничения бихте искали да наложите на ползването на Личните данни от DuPont Pioneer. Ние ще се постараем да изпълним вашето искане възможно най-скоро в разумни срокове.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

Ние ще продължим да съхраняваме вашите Лични данни за периода, необходим за постигане на целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, освен ако законодателството не изисква или позволява по-дълъг период на съхранение.

ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ДЕЦА

DuPont Pioneer се ангажира с осигуряване на необходимата защита на поверителността на децата и насърчава родителите и настойниците да вземат активно участие в онлайн дейностите на своите деца. Сайтът или Приложението на DuPont Pioneer не са предназначени за лица под четиринадесет (14) години и ние не събираме съзнателно информация от деца за целите на продажбите на продукти или услуги. DuPont Pioneer участва в подбрани образователни програми, напр. за научно развитие и за защита на околната среда, в подкрепа на училища и образователни общности.

ТРАНСГРАНИЧЕН ТРАНСФЕР

Личните ви данни могат да се съхраняват и обработват във всяка страна, в която ние разполагаме със съответното оборудване или в която сме наели доставчик на услуги, и чрез използването на Сайта или Приложението на DuPont Pioneer вие давате съгласието си за прехвърляне на информация в страни, различни от вашата страна на пребиваване, вкл. към САЩ, в които може да има правила за защита на данните, различаващи се от тези във вашата страна.

ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние ви молим да не изпращате и да не разкривате на DuPont Pioneer чувствителни Лични данни (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или други схващания, свързана със здравен статус или с взаимоотношения с органите на реда, както и за членство в професионални организации) на или чрез Сайта или Приложението или по друг начин.

От кандидатстващите за работа може да се изисква информация за съдебно минало като част от процеса на наемане до степента, до която това е разрешено от действащото в страната законодателство.

 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние можем да променяме тази Декларация за поверителност. Моля, вземайте предвид датата на последна редакция, посочена в долната част на документа. Всякакви промени на тази Декларация за поверителност влизат в сила след публикуването на ревизираната Декларация за поверителност на Сайта или Приложението. Ползването на Сайта или Приложението от ваша страна след въвеждане на промените означава, че вие приемате ревизираната Декларация за поверителност.

 

КОНТАКТИ С DUPONT PIONEER

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с DuPont Pioneer:

•1.     „Пионер Семена България" ЕООД  

гр. София 1766

ж.к. Mладост ІV, БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

СГРАДА 1А, ет. 1

•2.     Мария Груева

e-mail: mariya.grueva@pioneer.com

tel.: 02 4899160


Ревизирано на 20 март 2013 г.


© 2013 PHII Всички права запазени. Овалното лого (Oval Logo) на DuPont е регистрирана търговска марка на DuPont. ®, TM, SM Търговски марки и марки на услуги на Pioneer. 

4308393B-99EE-1FD9-01D8-EE8A0159A605