Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

 


Optimum®AQUAmax® хибридите бяха тествани в производствени условия на полетата на българските фермери за първи път през 2013 година. Въвеждането им беше бързо и много успешно. Те показаха отлични добиви в райони със силно изразено засушаване и в райони с валежи през вегетацията през изминалите години. Тъй като създаването на толерантни на суша хибриди е най-важният проект на DuPont Pioneer, то броят на Optimum® AQUAmax® хибридите ще се увеличава в бъдеще.

Optimum® AQUAmax® продуктите на DuPont Pioneer предлагат на фермерите допълнителен избор, чиято цел е свеждане до минимум риска при отглеждането на културата и максимална продуктивност от всяко поле. Създадените и проверени от обширната научна програма за борба със сушата, в частност AYT системата, Optimum® AQUAmax® продуктите спомагат за получаване на добри добиви в условия на засушаване и отличен потенциал за върхови постижения при по-благоприятни условия по време на вегетацията.

 

 
Характеристиките на Optimum® AQUAmax® продуктите се основават на природни механизми, свързани с реакцията на растенията при условия на недостиг на вода. Толерантността спрямо засушаване се контролира от голям брой гени и силно се влияе от фактори на околната среда като високи температури, недостиг на вода, почвен тип.

Решението на проблема с толерантността към суша не е еднозначно. Механизмите, свързани с повишаване на устойчивостта при засушаване при Optimum® AQUAmax® хибридите включват:

 

Optimum® AQUAmax® хибридите се изпитват в глобална мрежа от опити при контролиран воден режим и се оценяват на базата на обобщени резултати. Подборът на хибриди става в осем селекционни центъра при екстремни условия. DuPont Pioneer има възможност за целогодишно тестване при стресови условия. Окончателен избор на хибриди се прави след изпитване при местните условия, на база на общото представяне и агрономически показатели подходящи за района. Нашата уникална система за предварително изпитване (PAT; IMPACT) дава възможност за точна оценка при конкретни климатични условия.

 
 
 

Тук можете да видите видео за царевичните хибриди от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия >>

 

 
 
6DE7C0CA-FBFC-6C22-2770-7882D6418493