Pioneer A DuPont Business
Bulgaria | Select Your Location >

 

Нов Технологичен Център на Дюпон Пионер

 

В Севиля Испания, Дюпон Пионер откри най-големия в света Tехнологичен център по слънчогледа и царевицата. В центъра вече са в експлоатация технологии, включващи ускорено прогресивно разработване на нови хибриди, ускорена интеграция на характеристики и установяване на фенотипа за устойчивост на синя китка и гъбни болести.

Технологичният център в Севиля има разширен капацитет за разработване на хибриди слънчоглед при използване на технология за ембриони. Стана ясно, че около 10 млн. долара е стойността на мащабната инвестиция направена от американската компания с цел усъвършенстване качествата на слънчогледовата култура и повишаване на конкурентоспособността на фермерите.

 

Историята на Технологичния център на ДюПон Пионер в Севиля, Испания, води началото си от 2011 година, когато ръководството на Пионер взема решение да повиши конкурентоспособността на фирмата на глобалния пазар на слънчоглед като открие център за върхови постижения при използването на технологии, подпомагащи разработването на нови продукти.

Оценени бяха няколко местоположения. Европа бе най-логичният избор, тъй като е домакин на повечето програми за разработване на слънчогледови хибриди на компанията и се намира близо до района на Черно море – пазар, който е с най-голям потенциал за растеж при слънчогледа.

Новият център трябваше да бъде разположен на място с подходящи климатични условия за отглеждане на парникови растения през цялата година, да има опит в областта на интензивното растениевъдство, да бъде в състояние да привлича професионални таланти и да разполага с добре подготвен персонал. Освен това трябваше да може да отглежда две полеви поколения на година и да има подходящи условия за скрининг за болести. В крайна сметка бе избрана Севиля, тъй като той отговаря на всички изисквания.

 

С този нов Технологичен център Пионер се сдоби с една от най-внушителните оранжерийни бази, посветени на изследвания в областта на слънчогледа. Центърът разполага с лаборатории по фитопатология и лаборатория за ембриони, както и програма за усъвършенстване на генетична плазма на слънчоглед, насочена към изследване и използване на екзотична генетична плазма за подобряване резистентността към биотични и абиотични стрес фактори, както и към разработване на нови и полезни вариации за свързани с добивите характеристики.

В центъра вече са в експлоатация технологии, включващи ускорено прогресивно разработване на нови хибриди (AFB), ускорена интеграция на характеристики (ATI) и установяване на фенотипа за устойчивост на синя китка и гъбични болести.

 


Технологичният център в Севиля има разширен капацитет за разработване на хибриди слънчоглед при използване на технология за ембриони. Чрез използването й 10-12 дни след опрашването, пренасянето в оранжерията и изкуственото удължаване на фотопериода, можем да извършваме прогресивно инженерство или интрогресни цикли на характеристиките няколко пъти годишно, за разлика от полеви условия където това може да стане най-много два пъти.

Част от мечтата на Технологичния център в Севиля бе да се разшири обхвата и потенциала за прецизно определяне на фенотипа и да се включат други важни паразитни растения и болести по слънчогледа, особено синя китка, Вертицилиум (Verticillium), ръжда и стволова гангрена Фомопсис (Phomopsis).

Картирането на развитието на популацията също се улеснява от възможностите за бързо проследяване на ембрионите. Ускоряването на картирането на развитието на популацията, в комбинация с високорезултатния скрининг за заболявания ще дадат възможност на Пионер бързо да установи нови характеристики за защита от много основни болести по слънчогледа.

Тук можете да видите видеото от откриването на Технологичния център>>

 

5BAB9C10-C2C9-C768-0B8A-2CC567A9AABF