Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Silaza cijele kukuruzne biljke

SILAŽA CIJELE KUKURUZNE BILJKE

 

Kukuruzna silaža najvažnija je osnovna krma za preživače u svijetu. Prije svega zbog:

  1. daje najviši prinos hrane po ha,
  2. postupak siliranja je jednostavan,
  3. kod pravilno izvedenog postupka siliranja i izuzimanja silaža je stoci ukusna krma nepromjenjive kakvoće,
  4. berba je brza i mehanizirana,
  5. troškovi skladištenja su minimalni.

Za visoku proizvodnja mlijeka i mesa potrebno je poznavati hranidbenu vrijednost silaže. Pioneer je vodeća tvrtka u svijetu u području silažnih hibrida kukuruza, prije svega zbog stalnih istraživanja hranjive vrijednosti i probavljivosti. Svake godine analizira se na tisuće silažnih uzoraka. Izbor odgovarajućeg silažnog hibrida može biti od presudnog značaja za prirast ili produkciju mlijeka po kravi godišnje.

Struktura silaže:

1 izražava se u % i računa se jednadžbom RAE = 100 - (pepeo + bjelančevine + NDF)
2 vlakna, netopiva u neutralnom deterdžentu NDF; što je viša vrijednost, niža je konzumacija
3 vlakna, netopiva u kiselom deterdžentu ADF; što je viši ADF, niža je probavljivost

Silažnu masu u grubo dijelimo na dva energetska "pula".
"Žuti pul" - brzo dostupna energija RAE1, zrno i sadržaj stanice
"Zeleni pul" - energija zelenog dijela silaže i staničnih stijenki
(probavljiva vlakna)

Energija zrna (stanica) sadrži 80% više neto energije laktacije u suhoj tvari silaže od zelenog dijela. Zbog toga je važan udio zrna u ukupnoj suhoj tvari. Energija zelenog dijela (za probavljivost zelenog dijela je važan niski ADF i visoka probavljivost vlakna). U grafu je prikazana žuta i zelena energija.

Dobar silažni hibrid ima veći RAE i niski sadržaj neprobavljivih vlakana (lignin i dio celuloze ADF) uz visoku probavljivost hemiceluloze i celuloze (probavljivost NDF). Odnos žute i zelene energije je od posebnog značaja za energetsku vrijednost silaže. Izbor hibrida ne smije se prepustiti slučaju.

Najviše brzo dostupne energije je u zrnu, zato je važan udio zrna u ukupnoj suhoj tvari i prinos suhe tvari na hektar. Pioneer silažni hibridi su vodeći po prinosu suhe tvari i udjelu zrna te probavljivosti mase. Jednako važno kao i hranidbena vrijednost i prinos za dobar silažni hibrid važna je agronomska stabilnost hibrida u proizvodnji.

 

B0BAA6BD-46C4-330D-9294-046264BC74CC