Pioneer A DuPont Business
Croatia | Select Your Location >

 

Cimbenici za prinos i kakvocu silaze

Čimbenici koji znatno utječu na prinos i kakvoću silaže

 

Izbor hibrida

idealni hibrid: mora dostići 30 - 35% suhe tvari prije nastupa prvih jesenskih mrazova

             prerani hibrid: prinos silazne mase u pravilu je ne što niži

             prekasni hibrid: premalo učešće zrna, slabija kvaliteta silažne mase

Gustoća sklopa

             optimalna: 5 - 10% vi š a od one za uzgoj zrna

             visoka: klipovi se ne razviju potpuno, premalo učešće zrna u masi, manja kvaliteta silaže

             niska: manji prinos silažne mase

Vrijeme berbe

Pravovremena berba je kad je mliječna linija na 2/3 do 1/3 zrna. - pravovremena: učešće zrna u silaznoj masi i sadržaj šećera optimalni, probavljivost najbolja. prerana berba: manje zrna, manje energije, gubitak hranjivih tvari kasna berba: prenizak sadržaj vode u masi otežava sabijanje mase

Visina otkosa

             optimalna: visina otkosa je oko 25 cm

             previsoka: pri visini otkosa iznad 40 cm probavljivost raste za 1,5 - 2 %, ali istovremeno prinos pada za 5%

             preniska: pri visini otkosa nižoj od 15 cm povećava se rizik od štetnih vrenja. Kiša nanosi zemlju na stabljiku, a time u silos dospiju uzročnici kvarenja.

Dužina sječke

             optimalna: dužina sječke je između 9 i 12 mm

             preduga: slabije sabijanje silaže

             prekratka: nesrazmjerno iskorištenje strojeva

Dobro sabijanje

             u dobro stiješnjenoj kukuruznoj silaži treba biti oko 200 kg suhe mase u 1 m 3

Dodatak PIONEER inokulanta

inokulant ubrzava proces vrenja, a time:

             povećava kvalitetu silaže

             povećava uzimanje silaže

             povećava probavljivost silaže

             povećava dobit

 

3CAB3CA0-5D99-5C20-B8A7-3CE337B84D4A