Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 
 

 

 

Pioneer® 11A44 to specjalny dodatek stabilizujący jakość kiszonki,
zapobiegający degradacji i przegrzewaniu się zakiszanego materiału po otwarciu pryzmy, w wyniku kontaktu z powietrzem.
Pioneer® 11A44 stanowi skuteczną i całkowicie naturalną alternatywę wobec chemicznych produktów. Produkt ten to tzw. multi-crop i jest zalecany do kiszonek z kilku roślin, takich jak: kukurydzy, trawy, zboża (GPS), kiszone ziarno kukurydzy.W czołowej części pryzmy specjalne heterofermentujące szczepybakteryjne Lactobacillus buchneri zawarte w produkcie 11A44 wytwarzają zrównoważoną mieszankę, składającą się z kwasu mlekowego, kwasu octowego i 1,2-propanodiolu. Ostatnie dwie substancje spośród wyżej wymienionych, zapobiegają skutecznie rozwojowi drożdży i pleśni, zapewniając stabilność tlenową w czołowej części pryzmy.

ZASADA DZIAŁANIA PREPARATU 11A44
Zagrzewanie się czoła pryzmy wynika z tego, że powietrze dostaje się do wnętrza silosu. Zjawisko to umożliwia niektórym drobnoustrojom, które są obecne na roślinach już na polu (drożdże i różne gatunki pleśni), ponowne rozpoczęcie procesu degradacji masy roślinnej. Wyżej opisana reakcja – zablokowana w silosie z powodu braku tlenu – może spowodować niebezpieczny spadek jakości oraz utratę suchej masy. Obecne w masie roślinnej drobnoustroje wykorzystują bowiem składniki odżywcze zawarte w kiszonce, pogarszając jej jakość, przyczyniając się – w niektórych przypadkach – do powstania toksycznych substancji oraz powodując wzrost temperatury na czole pryzmy i na stole paszowym.

 

 

2. Mniejsza utrata suchej masy
Każdemu wzrostowi temperatury materiału zawartego w silosie odpowiada utrata suchej masy. Wartościowe substancję zawarte w kiszonkach są wykorzystywane przez szkodliwe drobnoustroje, które wydzielają ciepło jako produkt uboczny. Skonsumowane substancje nie będą już dostępne dla zwierząt. Szacuje się, że około połowa utraty substancji suchej, występująca w gospodarstwach w okresie pomiędzy koszeniem a użyciem produktu zawartego w silosie, wynika z zagrzewania się czoła pryzmy.

3. Niższe temperatury na czole pryzmy
Wzrost temperatury to charakterystyczny objaw tlenowej degradacji czoła pryzmy. Nowatorski eksperyment, wykonany we Francji przez DuPont Pioneer i INRA (Narodowy Instytut Badań Rolniczych), udowodnił – dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii umożliwiającej fotografowanie ciepła zawartego w przedmiotach – skuteczność 11A44 w zapobieganiu wzrostu temperatury kiszonki po jej narażeniu na działanie powietrza.

 

4. Koniec z pleśnią
Rozwój różnych gatunków pleśni, obecnych na roślinach, jest zatrzymany dzięki kwaśnemu odczynowi kiszonki zawartej w silosie. W przypadku braku kwasowości (zanik kwaśnego odczynu może nastąpić w czołowej części pryzmy w wyniku działania drożdży) rozwój pleśni i grzybów strzępkowych nie jest ograniczony czynnikami zewnętrznymi i może doprowadzić do obniżenia parametrów zdrowotnych i smakowych kiszonki.

287D8A72-75CA-39F0-5205-9F9B379C0BC0