Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 
 

 

Pioneer® 11CFT to nowoczesny dodatek mikrobiologiczny, który nie tylko chroni paszę zawartą w silosie, ale i zwiększa jej wartość odżywczą. Jest to jedyny produkt na świecie o potrójnym działaniu, które polega na szybkim i skutecznym zakwaszeniu produktu zawartego w silosie, na stabilizacji tlenowej kiszonki z kukurydzy oraz na ulepszeniu parametrów degradowalności włókien zawartych na ściance komórki. Specjalne szczepy bakterii, które są zawarte w 11CFT i opatentowane przez Pioneer wytwarzają enzymy zwiększające strawność włókien kukurydzy i udostępniające również ściankę komórki, która bierze udział w procesie fermentacji za sprawą bakterii bytujących w żwaczu. Pioneer 11CFT jest produktem, który został opracowany specjalnie dla kiszonek z kukurydzy.


ZASADA DZIAŁANIA 11CFT
11CFT zawiera specjalny szczep bakterii Lactobacillus buchneri, które mnożą się w kiszonce z kukurydzy zawartej w silosie, wytwarzając ciągle dwa rodzaje enzymów zwanych esterazami kwasu ferulowego oraz acetyloesterazami, które podczas przebywania w pryzmie zmieniają strukturę ścianki komórkowej, przerywając wiązania między ligniną i celulozą. Dzięki temu działaniu osady z ligniny, które chronią i utwardzają ściankę komórki, otwierają się, umożliwiając bakteriom zawartym w żwaczu wykorzystanie części włókna, które w normalnych warunkach byłoby niedostępne. Końcowy rezultat to wzrost strawności włókna NDF, którego wartość oscyluje między 2 a 5%, przy jednoczesnym wzroście energii dostępnej dla zwierzęcia w celu produkcji mięsa i mleka.
Ponadto Pioneer® 11CFT – poza rozkładaniem włókna – pełni dwie ważne funkcje:
– skraca czas fermentacji i umożliwia szybszy spadek pH zakiszanej masy, zapewniając możliwość dłuższego przechowywania składników odżywczych (skrobia i cukry),
– zwiększa stabilność tlenową otwartej pryzmy, wytwarzając specjalny profil lotnych kwasów tłuszczowych, będących w stanie zahamować rozwój drożdży, pleśni i szkodliwych kolonii drobnoustrojów

E7AA0524-C3D1-9596-81AF-68F8B1B917A6