Pioneer A DuPont Business
Poland | Select Your Location >

 

 

ZASADA DZIAŁANIA PREPARATU 11CH4
Pioneer® 11CH4 to dodatek mikrobiologiczny o formule odpowiednio opracowanej do zakiszania surowca przeznaczonego do produkcji biogazu.  Dzięki dobranej formule mikrobiologicznej preparat 11CH4 służy do zwiększania produkcji metanu i wpływa na polepszenie nie tylko konserwacji kiszonek w początkowym etapie, ale i na zwiększenie ich możliwości energetycznych.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej „technologii trawienia włókna”, opracowanej przez Pioneer, preparat 11CH4 zwiększa stabilność tlenową kiszonek i równocześnie polepsza parametry
degradowalności włókien zawartych na ściance komórki. Taki efekt działania jest możliwy dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym szczepom bakterii Lactobacillus buchneri, które wytwarzają enzymy uczestniczące w procesie degradacji wiązań między ligniną  i celulozą, naruszając fizyczną strukturę ścianek komórkowych i czyniąc je bardziej podatnymi na fermentację
mikrobiologiczną, czyli na wytwarzanie metanu.

Z punktu widzenia produkcji, mniejsze przyleganie między ligniną a celulozą oznacza, że włókno jest bardziej podatne na działanie bakterii, co w efekcie prowadzi do zwiększenia produkcji biogazu. Do tych korzyści należy dodać jeszcze obniżenie tendencji do powstawania powierzchniowych narostów gnojowicy, co pozwala na obniżenie intensywności mieszania i wstrząsania gnojowicy, prowadząc do zmniejszenia kosztów energetycznych. Ponadto Pioneer® 11CH4, poza wymienionymi wyżej właściwościami, posiada również zdolność polepszania konserwacji kiszonki, redukując zjawisko zagrzewania się masy w silosie i zwiększając stabilność tlenową otwartej pryzmy. Przeprowadzone próby pokazują, w jaki sposób, po zastosowaniu produktu 11CH4, można dwukrotnie zmniejszyć straty tlenowe.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ZABIEGU

1. Ciągła produkcja enzymów: Bakterie zawarte w 11CH4 wytwarzają enzymy umożliwiające łamanie wiązań chemicznych między włóknem a celulozą, ściśle powiązanych ze ścianką komórkową, modyfikując w ten sposób strukturę fizyczną i czyniąc ją mniej zwartą.
2. Zwiększona produkcja biogazu: Liczne próby fermentacji potwierdziły zdolność 11CH4 do zwiększania skuteczności procesu konwersji biomasy na metan. W przypadku kiszonek poddanych zabiegowi z 11CH4 bakterie występujące w żwaczu mogą od razu wykorzystać cały potencjał energetyczny ścianki komórkowej.

 

 
2BC7784E-F4C0-BE1D-3B79-159472E95671