Site-ul nostru folosește cookie-uri, astfel încât să vă putem oferi experiențe și servicii online mai bune; dacă veți continua, înseamnă că sunteți de acord cu utilizarea de cookie-uri, în conformitate cu Declarația de confidențialitate

Pioneer A DuPont Business
Romania | Select Your Location >

 

REGULAMENT PENTRU CAMPANIA PROMOŢIONALĂ “Pioneer Farmers Club!”

 

SECŢIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE. DEFINIŢII

 

1.1.Având în vedere politica generală promovată la nivel naţional şi al Ufniunii Europene, pentru încurajarea şi susţinerea creşterii productivităţii în agricultură, DuPont Pioneer, în calitate de lider pe piaţa de producţie şi comerţ cu seminţe şi produse pentru protejarea culturilor agricole, a decis să organizeze prezenta Campanie de informafre şi promovare a anumitor produse, care dacă sunt folosite de către Fermieri pot contribui la creşterea eficienţei producţiei.

1.2.De fiecare dată când sunt utilizaţi cu majuscule în prezentul Regulament, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:

 

„Organizatorul” sau „DuPont Pioneer”Pioneer Hi Bred Romania SRL – entitate legală românească, stabilită în Şindriliţa, la km 19,2 – Judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/2841/2007, CIF: RO 22642567;

 

Regulament” – prezentul Regulament de Campanie şi anexele sale;

 

Campanie” – Campania promoţională „Pioneer farmer’s Club!”, organizată de către Pioneer în baza prezentului Regulament;

 

 

Perioada Campaniei” – perioada 18.02.2013 – 18.05.2014 care include momentul în care Fermierul poate cumpăra Produsele Participante şi poate depune factura la Pioneer;

 

Produse Participante” – produsele Pioneer, comercializate de către Organizator prin intermediul Distribuitorilor, specificaţi în Anexa 1 a Regulamentului;

 

Distribuitor” – o persoană care achiziţionează Produsele Participante direct de la Organizator, pe baza unui contract de vânzare-cumpărare executat cu Organizatorul, cu scopul revinderii acestora unor terţe părţi şi care şi-au asumat responsabilitatea contractuală faţă de Organizator de a participa la Campanie. Pentru evitarea oricăror îndoieli, se menţionează faptul că persoanele care achiziţionează Produsele Participante de la Distribuitori sau de la alte terţe părţi, nu sunt considerate Distribuitori şi astfel nu sunt incluşi în Campanie (ex.: sub-distribuitori etc.);

 

Fermier” – orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei) şi/sau entitate legală care administrează legal culturile agricole de pe teritoriul României, indiferent de titlu (proprietar, chiriaş, etc.). În sensul Campaniei, (i) persoanele cu obiectul activităţii şi/sau persoanele care desfăşoară activităţi specifice atât unui Distribuitor/sub-distribuitor de produse din categoria produselor Pioneer, cât şi activităţi specifice unui Fermier, şi (ii) persoanele care achiziţionează Produse Participante direct de la Organizator, oricare ar fi scopul acestei achiziţionări, nu intră în categoria de Fermieri;

 

Bonificaţie” – Bonificaţiile oferite Fermierilor conform prezentului Regulament;

 

Mandatarul Organizatorului” – o persoană împuternicită de către Organizator să efectueze activităţi în legătură cu Campania;

 

 

1.3.Campania este organizată şi are loc pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Completarea formularului site-ului înseamnă că Fermierul şi-a oferit acordul să participe la Campanie potrivit Regulamentului (inclusiv în ceea ce priveşte procesarea datelor personale pentru persoane fizice în scopurile stabilite de prezentul Regulament).

Trimiterea copiei facturii la biroul principal DuPont Pioneer.

 

2.1. Oferirea Bonificaţiei

 

Fermierul care cumulativ:

 

(i)                 Cumpără 1500 de saci de porumb AQUAmax şi 1500 de saci de floarea soarelui

 

Cumpărare

Bonificaţie

1500 de saci de porumb AQUAmax

1 staţie meteo

1500 de saci de P64LE19 sau de P64LE25

1 staţie meteo

 

 

SECŢIUNEA  3. DIVERSE

 

3.1. Campania are loc în limita stocului de Produse Participante disponibile la Distribuitor pentru comercializare.

3.2. Organizatorul şi Distribuitorul vor stabili, în cadrul contractului de vânzare-cumpărare pe care îl vor încheia, angajamente reciproce pe care şi le asumă în ceea ce priveşte Campania.

 

 

3.3. Nicio prevedere din prezentul Regulament nu va scuti Fermierul care vrea să participe la Campanie de obligaţia de a verifica măsura în care Distribuitorul de la care intenţionează să cumpere Produsele Participante, participă la Campanie, şi să includă în contractul său cu Distribuitorul angajamentul legal al celui din urmă pentru a oferi Bonificaţia conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament.

 

 

3.4. Organizatorul şi/sau Distribuitorul are dreptul să ia toate măsurile necesare în cazul tentativei de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei şi/sau a Organizatorului/Distribuitorului. Organizatorul şi Distribuitorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din Campanie orice Fermier care, printr-o conduită frauduloasă, afectează buna desfăşurare a Campaniei. Tentativa de a frauda va conduce la pierderea dreptului de a primi orice Bonificaţie.  

 

3.5. DuPont Pioneer şi mandatarii săi procesează date personale, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protejarea persoanelor cu privire la procesarea datelor personale şi libera circulaţie a unor astfel de date, în calitate de operator de date personale, înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Procesării Datelor Personale pe baza notificării nr. 4436.   

 

3.6. Prin înregistrarea în Campanie şi oferind date personale prin formularele disponibile în cadrul Companiei. Participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei şi că îşi dau acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale să fie prelucrate şi înregistrate în baza de date gestionată de către Organizator, de către afiliaţii şi mandatarii săi. Datele personale colectate în cadrul acestei Companii nu vor fi dezvăluite terţilor, cu excepţia afiliaţilor, mandatarilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi în cazurile în care Organizatorul şi/sau mandatarii Organizatorului trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

 

3.7. Datele oferite de către Participanţi Campaniei vor fi procesate de către DuPont Pioneer, de către afiliaţii şi mandatarii săi, şi pot fi folosite de către ei: (i) pentru DuPont Pioneer în scopul îmbunătăţirii produselor şi serviciilor oferite; (ii) pentru soluţionarea cererilor şi plângerilor; (iii) pentru a preveni/ identifica/ sancţiona fraudele; (iv) în scopul reclamelor, marketing-ului şi publicităţii (inclusiv marketing-ul direct) care constă în a face comunicări comerciale prin e-mail, SMS, poştă sau alte mijloace de comunicare directă; (v) pentru a face statistici; (vi) pentru ca DuPont Pioneer să efectueze alte activităţi admise conform legii, nu fac obiectul niciunei aprobări individuale exprese de la Participanţi. Organizatorul nu condiţionează participarea în Campanie printr-un astfel de Contract. Dacă Participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul va înceta in a lua alte acţiuni ulterioare în acest sens. Participanţii care nu sunt de acord cu procesarea datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu cele mai sus menţionate, vor informa Organizatorul în acest sens. În măsura în care se potriveşte cu scopurile descrise mai sus, transferul de date personale poate avea loc pentru Statele Unite ale Americii, Elveţia, cât şi pentru alte ţări unde DuPont Pioneer sau afiliaţii săi îşi desfăşoară activitatea. Accesul la informaţiile dumneavoastră personale şi la computerele şi reţelele unde informaţiile dumneavoastră personale sunt stocate, este restricţionat angajaţilor sau contractorilor Pioneer şi afiliaţilor săi şi furnizorilor de servicii a terţilor. Pioneer sau furnizorii de servicii a terţilor va folosi informaţiile dumneavoastră personale doar în măsura necesară pentru a îndeplini scopurile descrise în această notificare, celor permise sau cerute de legislaţia în vigoare, sau în mod expres autorizate de către dumneavoastră.

 

3.8. Organizatorul şi afiliaţii şi reprezentanţii săi garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul în Campanie, în calitate de persoană în cauză, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (Art. 12), dreptul de acces la date (Art. 13), dreptul de a interveni asupra datelor (Art. 14), dreptul de a se opune (Art. 15), dreptul de a nu se supune unei decizii individuale (Art. 17) şi dreptul de a se adresa în Instanţă (Art. 18). Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului că datele care au legătură cu ei nu sunt prelucrate de acesta, şi au dreptul, de asemenea, de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor particulară, ca datele care au legătură cu ei să fie supuse vreunei prelucrări, cu excepţia cazului în care există dispoziţii legale contrare.

 

3.9. Participanţii au dreptul să solicite, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor lor personale, în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Pentru a exercita aceste drepturi, va fi trimisă o cerere scrisă, datată şi semnată de SC Pioneer Hi Bred Romania la adresa menţionată în Secţiunea 1.

 

SECŢIUNEA 4. CONTESTAŢII, RECLAMAŢII

 

4.1. Eventualele contestaţii care au avut loc între Organizator şi Participanţi în cadrul prezentei Campanii vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, contestaţiile vor fi soluţionate de către instanţele de judecată competente din Municipiul Bucureşti.

 

4.2. Eventualele reclamaţii/ apeluri legate de performanţa Campaniei poate fi depuse în scris (o scrisoare recomandată cu confirmare de primire) la adresa Organizatorului, cu menţiunea pe plic "Reclamaţie – Campania "Pioneer farmer Club!" (Clubul de fermieri Pioneer). Organizatorul nu ia în considerare vreo plângere/ apel primit după expirarea unui termen de 30 de zile de la expirarea Perioadei de Campanie.

 

4.3. Eventualele reclamaţii/ contestaţii vor cuprinde obligatoriu:

a) numele, domiciliul/ reşedinţa, si, de asemenea, alte date necesare pentru a identifica contestatarul

b) o listă a motivelor concrete ce stau la baza apelului

 

4.4. Contestaţiile vor fi soluţionate de Organizator în termen de maxim 30 de zile de la data de primire.

 

SECŢIUNEA 5. DISPOZIŢII FINALE

 

5.1. Regulamentul (inclusiv anexele acestuia), de asemenea, orice altă informaţie în legătură cu Compania sunt disponibile gratuit pe pagina de web www.pioneer.ro sau la sediul Organizatorului, indicat în prezentul Regulament, pe care orice persoană interesată îl poate obţine gratuit printr-o simplă cerere.

 

5.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba dispoziţiile prezentului Regulament în timpul desfăşurării Campaniei, prin elaborarea unui act adiţional la prezentul Regulament, după care aceste modificări vor intra în vigoare numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publicului prin afişarea pe site-ul www.pioneer.com sau prin publicarea în presa scrisă sau în mijloacele audiovizuale. Modificările vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea lor în vigoare.

 

5.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa noi acţiuni speciale în timpul Campaniei, inclusiv prin suplimentarea Produselor Participante care pot fi procurate în cadrul acestei Campanii, fapt asupra căruia Participanţii vor fi informaţi prin publicarea pe pagina de web www.pioneer.ro sau în presa scrisă sau prin mijloace audiovizuale.

 

5.4. Campania va fi promovata de către Organizator prin intermediul programului reprezentanţilor de vânzări ai Organizatorului, prin întâlniri cu Fermierii, Distribuitorii, si, de asemenea, cu ajutorul paginii de web a Organizatorului, prin SMS si/ sau e-mail.

 

5.5. Următoarele anexe sunt parte integrantă din prezentul Regulament:

 

Anexa 1 – Lista cu Produsele Participante

 

Prezentul Regulament a fost elaborat de SC Pioneer Hi Bred Romania, în conformitate cu prevederile legale, la data de astăzi, 18 februarie 2014.

 

SC Pioneer Hi Bred Romania  

 

Administrator              Dochev Chavdar

Manager marketing     Maria Cirja  

 

 

 

LISTA CU PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Porumb

·                     P8523

·                     P9175

·                     P9142

·                     P9911

·                     P0216

·                     P0412

 

Floarea-Soarelui

·                     P64LE19

·                     P64LE25

 

 

 

 

A75F2543-9965-EC1B-DF4D-9D4C769C421A