Pioneer A DuPont Business
Serbia | Select Your Location >

 

Agrotehnika suncokreta

Pioneer-ov mali podsetnik

Šta se ne sme zaboraviti da bi se postigli visoki prinosi suncokreta

Osnovna obrada (oranje)

  Izorati duboku “zimsku brazdu” na jesen

  Orati po suvom kako se zemljište ne bi sabijalo

Priprema zemljišta za setvu

  Osnovno je pravilo: u proleće zemljište što manje gaziti

  Pripremati zemljište setvospremačem, drljačom, a ne tanjiračom

  Ne pripremati prerano, po mokrom da se izbjegne zbijanje zemljišta

  Ne pripremiti preduboko. Pripremati na dubinu setve kako bi zrno moglo leći na posteljicu.

  Ne pripremati prebrzo jer se brzim prolazima razbija mrvičasta struktura i povećava udeo praha što rezultira pojavom pokorice.

Đubrenje

  Osnovno đubrenje P i K đubrivom izvršiti u jesen, jer su fosfor i kalijum nepokretni elementi i ostaju na dubini na koju su uneti

  Predsetveno đubrenje sa KAN-om

Vreme setve

  Ne prerano, ali ne ni prekasno. Kad se zemljište zagreje na 6-8o C.

Dubina setve

  Sejati na dubinu 4 -6 cm. Zrno mora "leći" na posteljicu kako bi imalo dodir s vlagom potrebnom za početak klijanja.

Gustina setve

  Poštovati Pioneer preporuke za gustinu sklopa.

Seme

  Sejati seme visoke klijavosti (>92%) i visoke energije klijanja

Kontrola setve

  povremeno sići sa sejačice i kontrolisati dubinu i razmak setve.

Sejačice pneumatske

  Sejačicu pregledati pre početka sezone. PROVERITI !!!

  da li su vitalni delovi istrošeni. Ako da, zameniti ih.

  da li je ispravan mehanizam za podešavanje skidača.

  da li su u setvenom telu ploče sa odgovarajućim brojem rupa (kod setve suncokreta 18-20).

  proveriti nategnutost remena ventilatora.

  proveriti ispravnost creva.

  broj obrtaja na kardanu podesiti na 540 obrtaja/min.

  podesiti gustinu setve prema hibridu.

  Pneumatskim sejačicama sejati brzinom 4 6 km/h*

Zaštita od žičara

  Pregledati polje i ako je potrebno izvršiti zaštitu protiv žičara nekim od zemljišnih insekticida

  Ako se kukuruz seje nakon preoranih detelina ili travnjaka obvezno tretirati protiv žičara.

Zaštita od hrčkova

  Izuzetno kalamitetan napad hrčkova u 2006. naterao je mnoge da presejavaju suncokret

  Vrlo je bitno u fazi nicanja svakodnevno obilaziti parcelu pod suncokretom

Primena herbicida

  Zaštitu protiv korova vršiti na osnovu posmatranjanja i iskustva o postojećim korovima odgovarajućim herbicidima. Ako je ikako moguće konsultovati agronoma specijalistu zaštite bilja.

  Većina herbicida za primenu protiv širokolisnih korova je za primenu u fazi posle setve a pre nicanja.

  Maksimalno ispoštovati vreme primene i dozu svakog preparata pojedinačno

Kultivacija

  Kultivacijom postižemo višestruku korist:

  čuvamo vodu u zemljištu od isparavanja u atmosferu.

  mehaničkim putem suzbijamo korove.

  rastresamo zemljište, dodajemo korenu preko potreban vazduh.

Tretiranje fungicidima

  preventivno u fazi butonizacije

Tretiranje bilnjih vašiju

  Neposredno uoči cvetanja das bi sprečilo prenošenje raznih bolesti od strane biljnih vašiju

Desikacija suncokreta

  U uslovima velikog napada bolesti kao što su Sclerotinia sp. iPhomopsis sp. Da bi se sačuvao rod potrebno je uraditi desikaciju sa nekim od preparata namenjenih u u svrhu

 

8F3E2C0A-38B2-639F-1AF3-503FC183C915