Pioneer A DuPont Business
Serbia | Select Your Location >

 

Portfolio Farma 2017

 

Nastavljajući tradiciju i ove godine DuPont Pioneer je organizovao Portfolio Farmu na lokalitetu Stara Pazova, a u sklopu ogledne parcele naše istraživačke stanice. Bila je to prilika da nekoliko stotina farmera, iz svih krajeva Srbije, vidi veći deo naše ponude hibrida kukuruza za sezonu 2018. U isto vreme, svi proizvođači su mogli imati uvid u rezultate svakog hibrida već istog dana, jer je skidanje useva rađeno uživo. Treba napomenuti da je ovaj ogled urađen u jednoj od najtežih godina za proizvodnju kukuruza u Srbiji, te je interesovanje farmera za rezultate bilo veće nego inače.

 

 

 

Generalno, godina je bila sa izrazitim deficitom padavina, naročito u mesecima bitnim za formiranje prinosa kukuruza (jul, avgust). Sve ovo je bilo praćeno ekstremno visokim temperaturama u toku letnjih meseci, koje su išle i do 40°C, slično 2012. godini.

Upoređujući rezultate sa Porfolio Farme iz 2016. godine, dolazimo do smanjenja prinosa u proseku od 35 % u 2017. godini za lokalitet Stara Pazova.

 

 

 

Osnovni podaci o parceli:                                                    

Predusev – Pšenica

Setva - 03. april

Žetva - 05. septembar

Đubrenje - NPK 5:16:24 ... 300 kg/ha

MAP ... 120 kg/ha

UREA ... 225 kg/ha

Zaštita - Adengo (korovi) + 1 špartanje

Nurel + Coragen (plamenac I tretman)

Coragen (plamenac II tretman)

Padavine - 187 mm (april-avgust)

Parcelica po hibridu - 108 m2

 

Portfolio Farma je bila koncipirana od tri celine ili bloka.

 

Prvi blok se sastojao iz 21 hibrida kukuruza, počev od FAO 200 do FAO 700, među kojima i 4 nova hibrida. Od ova 4 dva će se pojaviti u prodaji u sezoni 2018. (P0164 i P0362), a druga dva ćemo testirati još jednu godinu. Hibridi su sejani u sledećim gustinama, rani do srednje kasni 74-79000 bilj./ha, a kasni 71000 bilj./ha. Rezultate prvog bloka možete videti na posebnom grafikonu.

Drugi blok je bio dizajniran da prikaže određene greške koje farmeri mogu da naprave u toku setve, a koje kasnije mogu da se reflektuju na prinos. U ovom, kao i u trećem bloku korišćen je isti hibrid (P1535).

Na prvoj parcelici setva je obavljena 3 cm dublje od optimalne (5 cm), a na drugoj parcelici imitiran je nepravilan raspored biljaka u redu. Cilj ovih ogleda je bio da se pokaže koliko dublja setva na istoj parceli, kao i nepravilan raspored biljaka mogu uticati na prinos. Treba napomenuti da je u obe varijante, kao i kod kontrole, žetveni sklop biljaka po hektaru bio isti.

Rezultati koje smo dobili pokazuju sledeće:

Dublja setva – Iako je bubrenje semena i klijanje bilo nešto brže, zbog povoljnije vlage, nicanje je kasnilo oko 2 dana u odnosu na optimalnu dubinu setve. Ovo kašnjenje u nicanju rezultiralo je i kašnjenju u rastu kukuruza u toku sezone za biljkama koje su ranije nikle. Iako je na kraju konačna visina biljaka, iz dublje i normalne setve, bila ista, razlika u konačnom prinosu je uslovljena samom konkurencijom između biljaka. Ranije nikle biljke brže su rasle, pre razvile korenov sistem, bolje koristile sunčevu svetlost i postojeću zalihu vlage iz zemljišta. Na kraju to je rezultiralo i razlici u prinosu u odnosu na kontrolu (videti grafikon). U isto vreme vlaga zrna u žetvi kasnije niklog kukuruza bila je za 1,5 % veća od vlage kod normalne setve.

Nepravilan raspored – bez obzira da li smo postigli željeni sklop biljaka po hektaru, u slučaju nepravilnog rasporeda unutar reda, doći će do veće borbe između biljaka za svetlošću i vlagom. Kod kvalitetno izvedene setve i jednakog rasporeda između biljaka u redu dolazi do manje konkurentnosti među njima, a razlog je podjednaki uslovi razvoja za svaku biljku. Kod nepravilnog rasporeda borba za život svake biljke je pojačana s obzirom na istu količinu dostupnog svetla i vode, a to neminovno dovodi, sa jedne strane do očuvanja prinosa pojedinačne biljke, a sa druge strane do smanjenja prinosa druge biljke. U krajnjem rezultatu dolazi do ukupnog pada prinosa po jedinici površine, što se i pokazalo u našem ogledu (videti grafikon). Takođe, kao i kod dublje setve, i ovde je vlaga zrna u žetvi bila veća za 1,2 % u odnosu na kontrolu.

Treći blok je imao za cilj da prikaže značaj listova iznad klipa za formiranje prinosa. U tu svrhu su sejane tri parcelice sa hibridom P1535 kod koga smo simulirali gubitak vršnog lišća (iznad klipa) u određenim trenucima nakon završene oplodnje. Ono što smo hteli da vidimo je, na koji način kukuruz reaguje prinosom ako iz nekog razloga izgubi 50 % svog lišća (grad i slično).

Radili smo na sledeći način:

Prva parcelica – uklonjeno svo lišće iznad klipa 8 dana nakon završene oplodnje (18. jul)

Druga parcelica – uklonjeno svo lišće iznad klipa 16 dana nakon završene oplodnje (26. jul)

Treća parcelica – uklonjeno svo lišće iznad klipa 24 dana nakon završene oplodnje (03. avgust)

Ono što smo dokazali je da ukoliko dođe do gubitka 50 % lisne mase, u nekom trenutku nakon oplodnje, neminovno dolazi do značajnijeg smanjenja prinosa. Ovo smanjenje prinosa je utoliko manje ukoliko se gubitak lišća desi kasnije (duži period fotosinteze, odnosno nalivanja zrna). Rezultate ovog ogleda možete videti na posebnom grafikonu.

Pad prinosa donekle je bio ublažen jer je donje lišće (ispod klipa) delimično preuzelo funkciju vršnog. U slučaju gubitka svog lišća pad prinosa može biti i preko 90 %, u zavisnosti od vremena kada se desio. Ovo je još jedna potvrda o značaju svog lista na biljci, bez obzira gde se on nalazio.

 

 

 

 

 

 
06AF0162-8962-8E98-2C9B-4E53BB9AB5CB