Pioneer A DuPont Business
Serbia | Select Your Location >

 

NIR - Spektrometrijska analiza

Kakve će biti proizvodne karakteristike životinja u najvećoj meri će zavisiti od njihove genetike i faktora spoljne sredine. Obzirom da genetika životinja utiče sa nekih 25-30 %, a faktori spoljne sredine 70-75 %, nameće se jasan zaključak gde treba tražiti prostor za poboljšanja u svrhu ostvarivanja maksimalnih proizvodnih mogućnosti životinja.

Od svih faktora spoljne sredine na hranu otpada najveći deo, odnosno ona ima najveći značaj u ostvarenju dobrih proizvodnih karakteristika životinja. Iz tog razloga spremanju visokokvalitetne hrane mora se prići ozbiljno i profesionalno.

Imajući u vidu činjenicu da su silaže od različitih useva osnova kvalitetne ishrane životinja, praćenje njihovog kvaliteta predstavlja važan deo menadžmenta kod pripreme hrane.

Iz tog razloga DuPont Pioneer uvodi jedan potpuno novi servis koji će biti dostupan našim vernim kupcima od 2016. godine. Korisnici Pioneer inokulanata i Pioneer kukuruza za silažu biće u mogućnosti da, potpuno besplatno, analiziraju kako kvalitet ulazne sirovine (kukuruz) za pripremu silaže, tako i kvalitet hrane nakon procesa fermentacije.

Analiza hraniva će se raditi pomoću NIR uređaja (Near Infra Red - Spektrometar) za brzu analizu kvaliteta hrane.

 

Analize koje će biti dostupne:

 

  1. Sveže iseckana biljka kukuruza

 

  1. Silaža od cele stabljike kukuruza

 

  1. Silaža od mlevenog zrna i klipa kukuruza

 

  1. Silaža od lucerke i trava

 

          

Parametri koji će se analizirati su: DM (suva materija), vlakna (ADF i NDF), sirovi proteini, skrob, masti, ukupna svarljivost, fermentacione kiseline (mlečna, sirćetna i buterna), pH, itd.

Svrha ovih analiza je da se podigne kvalitet hrane za stoku, isprave greške u toku rada, a sve u cilju postizanja povećanja profitabilnosti.

D50B9337-401F-F31D-FD9B-22084723759D