Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 
 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosti Pioneer Hi-Bred International, Inc. a jej pridruženým spoločnostiam („DuPont Pioneer“) záleží na otázkach ochrany osobných údajov a chcú, aby ste vedeli, ako získavame, používame a zverejňujeme informácie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov spolu s globálnou stratégiou ochrany osobných informácií spoločnosti DuPont opisuje postupy spoločnosti DuPont Pioneer v súvislosti s informáciami, ktoré získavame pomocou webových lokalít a mobilných aplikácií vlastnených a spravovaných spoločnosťou DuPont Pioneer („lokalita“, resp. „aplikácia“), ako aj akýmikoľvek inými spôsobmi, pri ktorých právne predpisy nariaďujú zverejnenie takéhoto vyhlásenia. Poskytnutím osobných informácií spoločnosti DuPont Pioneer vyjadrujete súhlas s podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

OSOBNÉ INFORMÁCIE

 

Osobné informácie, ktoré získava spoločnosť DuPont Pioneer

 

„Osobné informácie“ sú informácie, ktoré vás identifikujú ako osobu, napríklad:

 

 • meno,
 • poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy),
 • telefónne alebo faxové číslo,
 • e-mailová adresa,
 • pohlavie,
 • dátum narodenia,
 • číslo kreditnej a debetnej karty,
 • bankové informácie, napríklad číslo účtu a smerový kód banky,
 • daňové identifikačné čísla dodávateľa,
 • národné identifikačné čísla, napríklad čísla sociálneho poistenia,
 • finančné informácie pri žiadosti o úver,
 • heslá a bezpečnostné otázky a odpovede,
 • história nákupov.

 

Spoločnosť DuPont Pioneer získava osobné informácie vtedy, keď využívate rôzne príležitosti, ktoré ponúkame, napríklad:

 

 • keď si objednáte produkt alebo službu alebo keď zadáte požiadavku,
 • keď si zaregistrujete nákup produktu od spoločnosti DuPont Pioneer,
 • keď požiadate o úver na nákup produktov a služieb od spoločnosti DuPont Pioneer,
 • keď sa prostredníctvom lokality alebo aplikácie zaregistrujete v súvislosti s tovarom, službami, predplatným, technologickým fórom alebo inou formou komunikácie,
 • keď sa zapojíte do súťaže, propagačnej akcie, lotérie, vernostného programu, zákazníckej skupiny, prieskumu alebo inej propagačnej aktivity,
 • keď uverejníte blog, prispejete do fóra alebo komunikujete so spoločnosťou DuPont Pioneer pomocou sociálnych médií alebo inej elektronickej alebo digitálnej komunikácie,
 • keď uskutočňujeme prieskum trhu, keď vás oslovíme na predajnej akcii alebo počas iného podujatia,
 • keď sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti DuPont Pioneer alebo o pozíciu autorizovaného obchodného zástupcu spoločnosti DuPont Pioneer.

 

Osobné informácie, ktoré o vás získame, môžeme skombinovať s osobnými informáciami, ktoré ste poskytli spoločnosti DuPont Pioneer prostredníctvom iných zdrojov, napríklad pri registrácii produktov, zasielaní otázok alebo počas marketingových podujatí. Kombinované osobné informácie budeme používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, pokiaľ budú mať podobu kombinovaných informácií.

 

Ako používame osobné informácie

 

Osobné informácie môžeme použiť na nasledujúce účely:

 

 • odpovedanie na vaše otázky a splnenie vašich požiadaviek, napríklad posielanie e-mailov s upozorneniami, textových správ a iných písomných alebo elektronických správ,
 • posielanie dôležitých informácií o lokalite alebo aplikácii, o zmenách podmienok a pravidiel spoločnosti DuPont Pioneer a iných administratívnych informácií,
 • dokončenie a realizovanie vášho nákupu, napríklad spracovanie vašich platieb, dodanie vašej objednávky, komunikáciu s vami o vašom nákupe a poskytovanie príslušných zákazníckych služieb,
 • posielanie marketingových správ, ktoré by vás podľa nás mohli zaujímať, vrátane informácií o predajných akciách,
 • posudzovanie vašich žiadostí o úver na nákup produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou DuPont Pioneer,
 • prispôsobenie lokality vašim potrebám prezentovaním produktov a ponúk určených priamo pre vás,
 • umožnenie vašej účasti na lotériách, súťažiach a podobných propagačných akciách a poskytnutie možnosti spravovať tieto aktivity – niektoré z týchto aktivít majú doplnkové pravidlá, ktoré môžu zahŕňať doplnkové informácie o tom, ako používame a zverejňujeme vaše osobné informácie, takže odporúčame, aby ste si tieto pravidlá pozorne prečítali,
 • umožnenie odosielania správ priateľom prostredníctvom lokality alebo aplikácie, pričom používaním tejto funkcie oznamujete spoločnosti DuPont Pioneer, že máte oprávnenie používať mená a e-mailové adresy svojich priateľov a poskytnúť ich spoločnosti DuPont Pioneer,
 • umožnenie vašej komunikácie a interakcie s inými ľuďmi prostredníctvom lokality alebo aplikácie (napríklad prostredníctvom blogu, elektronickej vývesky, posielania správ, chatovania, profilu alebo iných sociálnych médií),
 • umožnenie vašej registrácie a účasti v technologických fórach a na iných podujatiach so spoločnosťou DuPont Pioneer,
 • umožnenie spoločnosti DuPont Pioneer uskutočňovať činnosti zamerané na obchodné účely, napríklad analýzu údajov, audity, výskum a vývoj nových produktov, zlepšovanie webovej lokality spoločnosti DuPont Pioneer, zlepšovanie služieb spoločnosti DuPont Pioneer, zaznamenávanie terénnych poznámok, pozorovaní a postupov, získavanie a poskytovanie agronomických informácií a informácií o riadení poľnohospodárskych podnikov, rozvoj marketingových podujatí, identifikovanie trendov v oblasti používania lokality a zisťovanie účinnosti reklamných kampaní spoločnosti DuPont Pioneer,
 • na účely, ktoré považujeme za nevyhnutné alebo primerané: a) podľa platných právnych predpisov vrátane právnych predpisov mimo krajiny vášho pobytu, b) na splnenie požiadaviek zákonného postupu, c) na reagovanie na požiadavky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu, d) na vymoženie plnenia podmienok spoločnosti DuPont Pioneer, e) na ochranu prevádzok spoločnosti DuPont Pioneer, f) na ochranu práv, osobných údajov, bezpečnosti alebo majetku spoločnosti DuPont Pioneer a na ochranu vás a iných osôb a g) na umožnenie spoločnosti DuPont Pioneer využiť dostupné nápravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť.

 

Ako sa osobné informácie zverejňujú

 

Vaše osobné informácie môžu byť zverejnené:

 

 • v rámci skupiny spoločností DuPont na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pričom spoločnosť DuPont a miestna pridružená spoločnosť, s ktorou komunikujete, sú spoločne zodpovedné za správu spoločne používaných osobných informácií,
 • tretím stranám, ktoré sú poskytovateľmi služieb spoločnosti DuPont Pioneer a ktoré poskytujú služby, ako napríklad hostenie webových stránok, databáz a serverov, analyze údajov, spracúvanie platieb, realizovanie objednávok, distribúciu produktov, poskytovanie infraštruktúry, služby informačných technológií, služby zákazníkom, služby doručovania e-mailov, spracúvanie kreditných kariet, služby auditu a iné podobné služby, aby mohli tieto služby poskytovať,
 • tretím stranám, ako sú napríklad agenti, distribútori, predajcovia a obchodní zástupcovia, na umožnenie predaja a distribúcie produktov a služieb spoločnosti DuPont Pioneer, čo môže zahŕňať aj marketingovú komunikáciu,
 • tretím stranám, ktoré sú sponzormi lotérií, súťaží a podobných propagačných akcií,
 • tretej strane, ktorá vám môže ponúknuť úver na nákup produktov alebo služieb ponúkaných spoločnosťou DuPont Pioneer,
 • na účely vašej identifikácie pre akúkoľvek osobu, ktorej posielate správy prostredníctvom lokality,
 • tretej strane v prípade akejkoľvek reorganizácie, spojenia, predaja, spoločného podnikania, pridelenia, prevodu alebo iného zbavenia sa celého podniku, aktív alebo akcií spoločnosti DuPont Pioneer alebo ich časti (aj v súvislosti s akýmkoľvek bankrotom alebo podobným konaním),
 • na účely, ktoré považujeme za nevyhnutné alebo primerané:  a) podľa platných právnych predpisov vrátane právnych predpisov mimo krajiny vášho pobytu, b) na splnenie požiadaviek zákonného postupu, c) na reagovanie na požiadavky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu, d) na vymoženie plnenia podmienok spoločnosti DuPont Pioneer, e) na ochranu prevádzok spoločnosti DuPont Pioneer, f) na ochranu práv, osobných údajov, bezpečnosti alebo majetku spoločnosti DuPont Pioneer a na ochranu vás a iných osôb a g) na umožnenie spoločnosti DuPont Pioneer využiť dostupné nápravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť,
 • vami, ak sa zapojíte do aktivít na lokalite alebo v aplikácii spoločnosti DuPont Pioneer, ktoré poskytujú možnosť komunikovať so spoločnosťou DuPont Pioneer alebo inými osobami (ako sú napríklad blog, elektronická výveska, posielanie správ, chatovanie, profil, databázy a aplikácie týkajúce sa terénnych pozorovaní alebo iné sociálne médiá). Keď používate tieto funkcie, mali by ste vedieť, že všetky informácie, ktoré uvádzate, vrátane vášho mena, polohy a e-mailovej adresy môžu byť verejne dostupné iným osobám. Nie sme zodpovední za žiadne informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť prostredníctvom týchto funkcií, a dôrazne odporúčame, aby ste prostredníctvom týchto funkcií nezverejňovali žiadne citlivé osobné informácie (napríklad informácie o vašom zdravotnom stave či kreditnej karte). Ak používate tieto funkcie, vaše osobné informácie môžu zostať na lokalite alebo v aplikácii aj po tom, ako lokalitu alebo aplikáciu prestanete používať.

 

INÉ AKO OSOBNÉ INFORMÁCIE

 

Iné ako osobné informácie, ktoré získavame

 

„Iné ako osobné informácie“ sú akékoľvek informácie, ktoré neodhaľujú vašu špecifickú totožnosť, napríklad:

 

 • informácie o internetovom prehliadači,
 • informácie získavané prostredníctvom súborov cookie, pixlových značiek a iných technológií,
 • demografické informácie a iné informácie, ktoré ste poskytli,
 • agregované informácie,
 • informácie o vašom poľnohospodárskom podniku vrátane (okrem iného):
  • špecifických terénnych údajov, ako sú súradnice GPS, typ pôdy, informácie o vlhkosti, výťažok, používané produkty, agronomické pozorovania, postupy riadenia, používané prostriedky, napríklad herbicídy, pesticídy a hnojivá,
 • informácie o počasí,
 • vaše preferencie v súvislosti s tým, ako chcete dostávať informácie.

 

Ako získavame iné ako osobné informácie

 

Spoločnosť DuPont Pioneer a tretie strany, ktoré sú poskytovateľmi služieb spoločnosti DuPont Pioneer, môžu získavať iné ako osobné informácie rôznymi spôsobmi vrátane:

 

 • pomocou vášho internetového prehliadača: väčšina internetových prehliadačov získava určité informácie, ako sú vaša adresa MAC (Media Access Control, riadenie prístupu k médiám), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému a typ a verzia internetového prehliadača,
 • pomocou súborov cookie: súbory cookie umožňujú webovému serveru prenášať údaje do počítača na účely vedenia záznamov a na iné účely. Súbory cookie a iné technológie používame okrem iného na to, aby sme vám dokázali poskytnúť informácie lepšie prispôsobené vašim potrebám, aby sme vám umožnili nepretržitý prístup k lokalite a jej používanie, a na poskytovanie prispôsobeného marketingu. Ak nechcete, aby súbory cookie získavali informácie, väčšina internetových prehliadačov umožňuje jednoduchým spôsobom odmietnuť používanie súborov cookie. Ak odmietnete používanie súborov cookie, niektoré funkcie lokality nemusia fungovať správne. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na http://www.allaboutcookies.org/.
 • pomocou pixlových značiek, webových signálov, súborov typu clear GIF a iných podobných technológií: tieto prvky sa môžu používať v spojení s niektorými stránkami lokality a 
  e-mailovými správami vo formáte HTML na (okrem iného) sledovanie činnosti používateľov lokality a príjemcov e-mailov, meranie úspechu marketingových kampaní spoločnosti DuPont Pioneer a zhromažďovanie štatistických údajov o používaní lokality a mierach odpovedí,
 • od vás: informácie, ako napríklad poloha, ako aj ďalšie informácie, napríklad vaše uprednostňované spôsoby komunikácie, sa získavajú vtedy, keď tieto informácie dobrovoľne poskytnete,  pričom ak nie sú kombinované s osobnými informáciami, osobne neidentifikujú vás ani akéhokoľvek iného používateľa lokality alebo aplikácie,
 • rovnakým spôsobom, ako získavame osobné informácie podľa postupu uvedeného vyššie,
 • prostredníctvom agregovania informácií: agregované osobné informácie osobne neidentifikujú vás ani akéhokoľvek iného používateľa lokality alebo aplikácie (napríklad môžeme použiť osobné informácie na vypočítanie percenta používateľov produktov a služieb spoločnosti DuPont Pioneer s konkrétnou telefónnou predvoľbou).

 

Ako používame a zverejňujeme iné ako osobné informácie

 

Keďže iné ako osobné informácie vás osobne neidentifikujú, môžeme ich používať a zverejňovať na akékoľvek účely. V niektorých prípadoch môžeme skombinovať iné ako osobné informácie s osobnými informáciami (napríklad môžeme skombinovať vaše meno s vašou zemepisnou polohou).

 

Ak skombinujeme akékoľvek iné ako osobné informácie s osobnými informáciami, napríklad informácie, ktoré ste nám poskytli pri registrácii, s inými ako osobnými informáciami, aby sme vám tak dokázali poskytnúť zacielený marketing prispôsobený vašim potrebám, s takto skombinovanými informáciami bude spoločnosť DuPont Pioneer zaobchádzať ako s osobnými informáciami.

 

ADRESY IP

 

Vaša „adresa IP“ je číslo automaticky priradené počítaču, ktorý používate, vaším poskytovateľom internetových služieb.

 

Ako získavame adresy IP

 

Adresa IP sa identifikuje a automaticky zaznamenáva do protokolových súborov servera spoločnosti DuPont Pioneer vždy, keď používateľ navštívi lokalitu, spolu s časom návštevy a stránkami, ktoré boli navštívené. Získavanie adries IP je na internete štandardným postupom, ktorý automaticky uskutočňujú mnohé webové lokality.

 

Ako spoločnosť DuPont Pioneer používa a zverejňuje adresy IP?

 

Spoločnosť DuPont Pioneer používa adresy IP na účely, ako sú výpočet úrovne používania lokality, pomoc pri diagnostike problémov so serverom, správa lokality a prezentácia obsahu prispôsobeného vašej krajine. Adresy IP môžeme používať a zverejňovať aj na účely, na ktoré používame a zverejňujeme osobné informácie. Majte na pamäti, že s adresami IP, protokolovými súbormi servera a súvisiacimi informáciami zaobchádzame ako s inými ako osobnými informáciami s výnimkou prípadov, keď musíme konať inak podľa platných právnych predpisov.

 

REKLAMA NA ZÁKLADE ZÁUJMOV

 

Spoločnosť DuPont Pioneer a tretie strany, ktoré sú poskytovateľmi služieb spoločnosti DuPont Pioneer, používajú súbory cookie, pixlové značky, webové signály, súbory typu clear GIF alebo podobné technológie na sledovanie dlhodobej činnosti používateľov lokality a príjemcov
e-mailov na nepridružených webových lokalitách, aby tak dokázali prispôsobiť lokalitu vašim potrebám tým, že vám ponúknu relevantnejšiu reklamu. Využívame napríklad tretie strany ako poskytovateľov služieb na prezentovanie produktov a ponúk prispôsobených vašim preferenciám a záujmom na základe vašej dlhodobej aktivity na internete.

 

LOKALITY TRETÍCH STRÁN

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa netýka ochrany osobných údajov, informácií ani iných postupov akýchkoľvek tretích strán vrátane akýchkoľvek tretích strán, ktoré prevádzkujú akékoľvek lokality, na ktoré lokalita alebo aplikácia obsahujú prepojenie, a v tejto súvislosti nenesieme žiadnu zodpovednosť. Uvedenie prepojenia na lokalite alebo v aplikácii neznamená podporu prepojenej lokality spoločnosťou DuPont Pioneer.

 

INZERENTI TRETÍCH STRÁN

 

Spoločnosť DuPont Pioneer môže využívať inzertné spoločnosti tretích strán na poskytovanie reklám, ktoré vidíte, keď navštívite lokalitu spoločnosti DuPont Pioneer. Majte na pamäti, že tieto spoločnosti môžu používať informácie o vašej návšteve tejto lokality na poskytovanie reklám na tovar a služby, ktoré vás môžu zaujímať. V rámci poskytovania reklám na tejto lokalite môžu tieto spoločnosti umiestniť jedinečný súbor cookie do vášho internetového prehliadača alebo ho v ňom rozpoznať. Ak potrebujete viac informácií o tomto postupe a o svojich voľbách v súvislosti s tým, aby tieto spoločnosti nepoužívali tieto informácie, navštívte stránku http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

 

BEZPEČNOSŤ

 

Spoločnosť DuPont Pioneer používa primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných informácií, ktoré spravuje. Žiaľ, žiadny prenos údajov cez internet ani žiadny systém uchovávania údajov nie je zaručene na 100 % bezpečný. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša komunikácia so spoločnosťou DuPont Pioneer už nie je bezpečná (napríklad ak máte pocit, že bola narušená bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý máte u spoločnosti DuPont Pioneer), okamžite problém oznámte spoločnosti DuPont Pioneer s použitím kontaktných informácií uvedených nižšie v časti Kontaktovanie spoločnosti DuPont Pioneer.

 

VOĽBY A PRÍSTUP

 

Vaše voľby v súvislosti s používaním a zverejňovaním vašich osobných informácií spoločnosťou DuPont Pioneer.

 

Spoločnosť DuPont Pioneer vám poskytuje mnoho možností voľby v súvislosti s používaním a zverejňovaním vašich osobných informácií spoločnosťou DuPont Pioneer na marketingové účely. S použitím kontaktných informácií uvedených na konci tohto dokumentu môžete požiadať spoločnosť DuPont Pioneer, aby vám už v budúcnosti neposielala elektronické marketingové správy a aby neposkytovala vaše osobné informácie nepridruženým tretím stranám na ich marketingové účely.

 

Vašim požiadavkám sa budeme snažiť vyhovieť najskôr, ako to bude reálne možné. Uvedomte si, že aj keď zrušíte posielanie marketingových správ uvedeným spôsobom, nebudeme schopní odstrániť vaše osobné informácie z databáz nepridružených tretích strán, ktorým už spoločnosť DuPont Pioneer poskytla vaše osobné informácie (t. j. ktorým sme už poskytli vaše osobné informácie k dátumu realizácie vašej žiadosti o zrušenie). Majte takisto na pamäti, že ak zrušíte posielanie marketingových správ spoločnosťou DuPont Pioneer, aj naďalej vám môžeme posielať dôležité administratívne správy, ktorých posielanie nemôžete zrušiť.

 

Prístup k osobným informáciám, ich zmena a potlačenie

 

Ak chcete skontrolovať, upraviť, aktualizovať, potlačiť alebo odstrániť svoje osobné informácie, ktoré ste predtým poskytli spoločnosti DuPont Pioneer, alebo ak chcete inak obmedziť spôsob, akým ich spoločnosť DuPont Pioneer používa, obráťte sa našu spoločnosť s použitím kontaktných údajov v časti Kontaktovanie spoločnosti DuPont Pioneer.

 

Vo svojej žiadosti jasne uveďte, ktoré informácie chcete zmeniť, či chcete, aby boli vaše osobné informácie v databáze spoločnosti DuPont Pioneer potlačené, prípadne inak oznámte spoločnosti DuPont Pioneer, ako chcete obmedziť používanie svojich osobných informácií spoločnosťou DuPont Pioneer. Vašej požiadavke sa budeme snažiť vyhovieť najskôr, ako to bude reálne možné.

 

DOBA PONECHANIA

 

Vaše osobné informácie si ponecháme na dobu potrebnú na splnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú alebo neumožňujú dlhšiu dobu ponechania.

 

POUŽÍVANIE LOKALITY DEŤMI

 

Spoločnosť DuPont Pioneer je odhodlaná chrániť potreby ochrany osobných údajov detí. Nabádame rodičov a opatrovateľov, aby zaujali aktívnu úlohu v internetových činnostiach svojich detí. Spoločnosť DuPont Pioneer nezacieľuje lokalitu ani aplikáciu na deti mladšie ako štrnásť (14) rokov ani zámerne nezískava informácie od detí na účely predaja produktov alebo služieb. Spoločnosť DuPont Pioneer sa zapája do vybraných vzdelávacích programov, napríklad do zvyšovania vedeckých zručností a informovanosti o ochrane životného prostredia, zameraných na podporu škôl a komunít.

 

PRENOS INFORMÁCIÍ CEZ HRANICE

 

Vaše osobné informácie sa môžu uchovávať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme prevádzky alebo v ktorej pre nás pracuje poskytovateľ služieb. Používaním lokality alebo aplikácie spoločnosti DuPont Pioneer súhlasíte s prenosom informácií do krajín mimo krajinu svojho pobytu vrátane USA, ktoré môžu mať iné pravidlá ochrany údajov ako vaša krajina.

 

CITLIVÉ INFORMÁCIE

 

Žiadame vás, aby ste spoločnosti DuPont Pioneer neposielali ani na lokalite alebo v aplikácii, prostredníctvom nich ani iným spôsobom nezverejňovali žiadne citlivé osobné informácie (napríklad informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, vierovyznaní alebo inom presvedčení, zdravotnom stave, zázname v registri trestov alebo členstve v odborových zväzoch).

 

Uchádzači o zamestnanie môžu byť v rámci prijímacieho procesu požiadaní o informácie o zázname v registri trestov do takej miery, akú umožňujú platné právne predpisy v danej krajine.

 

 

AKTUALIZÁCIE TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme zmeniť. Všimnite si dátum dokumentu uvedený na konci tohto vyhlásenia. Akékoľvek zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť v momente zverejnenia revidovaného vyhlásenia o ochrane osobných údajov na lokalite alebo v aplikácii. Vaše používanie lokality alebo aplikácie po zverejnení týchto zmien znamená, že súhlasíte s revidovaným vyhlásením o ochrane osobných údajov.

 

KONTAKTOVANIE SPOLOČNOSTI DUPONT PIONEER

Ak máte akékoľvek otázky o tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť DuPont Pioneer:

 

 Pioneer Hi-Bred Slovakia s.r.o.

 Mlynská 4629/2A

 929 01 Dunajská Streda

 

Telefónne číslo : 031 552 70 70

 

Copyright © 2012 PHII Všetky práva vyhradené. Oválne logo spoločnosti DuPont je registrovanou ochranou známkou spoločnosti DuPont.®, TM, SM Ochranné známky a ochranné známky pre služby spoločnosti Pioneer.

 

8D7D00DC-70C6-8407-DB7E-B83D066E3B39