Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

Čo má nové Express®?

 

Nová generácia Express®

Pre pestovateľov slnečnice sú po vzídení plodiny k dispozícii dve technológie na ničenie burín. Technológiu Clearfield® ponúka takmer každá osivárska spoločnosť, no vlastnosť DuPont™ ExpressSun™ je vlastná len spoločnosti DuPont Pioneer. Hoci obidve z nich majú podobné hodnoty, nová generácia homozygotných hybridov slnečnice DuPont Pioneer s vlastnosťou DuPont™ ExpressSun™ ponúka farmárom hneď niekoľko výhod. Ide o tieto výhody:

 • Nová generácia hybridov slnečnice má výrazne vyššiu toleranciu k herbicídom ako tie predchádzajúce, preto je táto technológia bezpečnejšia a dá sa pri nej očakávať žiadna alebo oveľa nižšia hladina fytotoxicity. Znamená to, že je možné používať TM zmesi - v prípadoch aplikácie herbicídu Express® spoločne s graminicídom.
 • Nakoľko herbicíd Express® má veľmi krátku pôdnu aktivitu, táto technológia pri rotácii plodín poskytuje farmárom oveľa viac flexibility ako herbicíd používaný pre Clearfield®, pri použití ktorého vzniká z hľadiska rotácie plodín viac obmedzení.  
 • V prípade dlhého obdobia klíčenia a vzchádzania burín ( etapovité vzchádzanie) môžu farmári využiť postupnú aplikáciu prípravku Express® na lepšie ničenie burín.
 • Z hľadiska účinnosti poskytuje herbicíd Express® lepšie riešenie na ničenie pichliača a ibišteka a pri rozdelenej aplikácii môže byť účinnejší aj proti ambrózii.

Obrázok 1. Herbicíd Express® zvláda aj vážnu inváziu pichliača roľného. 

 

 

História

Slnečnica je plodina pestovaná v radoch so širokými rozstupmi, takže krátko po vzídení nedokáže obstáť v boji s burinou.

Na slnečnicových poliach rastie niekoľko ťažko kontrolovateľných druhov burín, ako sú voškovník, pichliač, durman, ambrózia alebo abutilon (podslnečník). Technológie používané pred vzídením (preem), ktoré boli dostupné v minulosti, nefungovali pri ničení týchto burín správne alebo vôbec.

Technológia Express® ponúka perfektné riešenie proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín, vrátane vyššie uvedených. Ide o technológiu bez genetickej manipulácie (nie GMO).

Technológia

Technológia pozostáva z dvoch prvkov: herbicíd (Express®) a tolerantný hybrid s genetickou vlastnosťou ExpressSun™. Ani jeden z nich nie je nahraditeľný - v opačnom prípade môže dôjsť k závažnej fytotoxicite alebo fatálnemu poškodeniu plodiny.

Aktívna zložka (tribenuron metyl) patrí medzi herbicídy (herbicídy skupiny B) inhibujúce acetolaktát syntázu (ALS), podobne ako mnohé iné sulfonyl močoviny.  

 • Po inhibícii enzýmu ALS prestanú citlivé buriny rásť. Šesť hodín po aplikácii herbicídu sa zastavuje delenie buniek v meristéme rastliny v bode rastu. Listy zožltnú a následne pred odumretím zhnednú.
 • Keď buriny prestanú rásť, nebojujú s pestovanou plodinou o svetlo, živiny ani vlahu.
 • Buriny ošetrené sulfonylmočovinami odumierajú pomaly v priebehu 1 až 3 týždňov
Obrázok 2. Odumierajúca burina po aplikácii herbicídu Express®   

Účinnosť

Tabuľka 1: Spektrum účinnosti herbicídu Express® 50 SX® na buriny

Druh buriny

Účinnosť

Abutilon theophrasti

Vynikajúca

Amaranthus retroflexus

Vynikajúca

Ambrosia artemisiifolia

Vynikajúca

Anthemis arvensis

Vynikajúca

Bifora radians

Vynikajúca

Brassica nigra

Vynikajúca

Capsella bursa-pastoris

Vynikajúca

Chenopodium album

Vynikajúca

Cirsium arvense

Vynikajúca

Datura stramonium

Vynikajúca

Galeopsis tetrahit

Vynikajúca

Helianthus annuus (conv.)

Vynikajúca

Hibiscus trionum

Vynikajúca

Lactuca serriola

Vynikajúca

Lamium spp.

Vynikajúca

Lepidium spp.

Dobrá

Matricaria spp.

Vynikajúca

Papaver rhoeas

Vynikajúca

Polygonum lapathifolium

Vynikajúca

Polygonum persicaria

Vynikajúca

Ranunculus spp.

Vynikajúca

Raphanus raphanistrum

Vynikajúca

Sinapis arvensis

Vynikajúca

Sisymbrium sophia

Vynikajúca

Solanum nigrum

Vynikajúca

Spergula arvensis

Vynikajúca

Stellaria media

Vynikajúca

Thlaspi arvense

Vynikajúca

Veronica persica

Vynikajúca

Vicia sativa

Vynikajúca

Viola arvensis

Dobrá

Xanthium spp.

Vynikajúca

 

DuPont™, Express® and ExpressSun™ sú registrované obchodné známky spoločnosti DuPont alebo jej pridružených spoločností.

Clearfield® je registrovaná obchodná známka spoločnosti BASF.

 

Časovanie:

Herbicíd Express® 50 SX® sa aplikuje vtedy, keď má slnečnica 2 až 8 listov a keď majú buriny maximálne 6 listov.

Keďže Express® 50 SX® je listový herbicíd s veľmi krátkou aktivitou v pôde, neúčinkuje na rastliny, ktoré vzídu po aplikácii herbicídu.

 

Dávkovanie (aplikujte podľa miestnych pomerov!)

Express® 50 SX® 45 g/ha + Trend™ 0,1% pri strednom alebo miernom zaburinení.

Express® 50 SX® 2 x 22,5 g/ha + Trend™ 0,1%. Ide o postupnú (rozdelenú) aplikáciu v prípade ťažkého zaburinenia ambróziou.

 

Riešenie spontánne rastúcich rastlín výdrolu

Pestovatelia musia na udržanie dlhodobej účinnosti technológie venovať pozornosť regulácii spontánne rastúcim rastlinám výdrolu v prípade možného kontrolu zaburinenia nasledujúcich plodín. Platí všeobecné pravidlo, že herbicídy iné ako zo skupiny B alebo herbicídy skupiny B sa aplikujú v zmesi v TM nádrži spolu s herbicídmi inými ako zo skupiny B. Prečítajte si prosím pozorne pokyny na etikete herbicídu.

 

Výhody vyplývajúce z aplikácie herbicídu Express®

 • Možnosť aplikovať zmesi pripravené v TM nádrži (Express® + graminicíd)
 • Vyššia flexibilita pri rotácii plodín (oveľa menej obmedzení)
 • Možnosť rozdeliť aplikáciu v prípade, že vzchádzanie buriny prebieha pomaly.
 • Lepšia účinnosť pri ničení pichliača
Obrázok 3. Dokonalé riešenie problémov s burinou s herbicídom Express®   
C3BC69C1-2A52-92BB-2297-54AC5BE85120