Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

Podmienky používania

ZMLUVA MEDZI POUŽÍVATEĽOM A SPOLOČNOSŤOU Pioneer Hi-Bred Slovakia

 

Webové sídlo spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia obsahuje rôzne webové stránky, prevádzkované spoločnosťou Pioneer Hi-Bred Slovakia.

 

Webové sídlo spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia je vám ponúkané pod podmienkou, že bez zmeny prijímate právne podmienky a upozornenia tu uvedené. Používaním webového sídla spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia súhlasíte s takýmito podmienkami a upozorneniami.

 

ZMENA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA

 

Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a upozornenia, za ktorých je webové sídlo Pioneer Hi-Bred Slovakia ponúkané, okrem iného vrátane poplatkov, súvisiacich s používaním webového sídla Pioneer Hi-Bred Slovakia.

 

ODKAZY NA WEBOVÉ SÍDLA TRETÍCH STRÁN

 

Webové sídlo spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia môže obsahovať odkazy na iné cudzie webové sídla („odkazované sídla“). Také odkazované sídla nie sú pod kontrolou spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia a spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia nie je zodpovedná za obsah akýchkoľvek odkazovaných sídel, okrem iného vrátane akýchkoľvek odkazov na odkazovanom sídle, alebo akejkoľvek zmeny či aktualizácie odkazovaného sídla. Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia nie je zodpovedná za vysielanie cez web alebo za inú formu prenosu, prijatého z takýchto odkazovaných sídel. Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia vám poskytuje tieto odkazy len pre vaše pohodlie, pričom zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia dané webové sídlo schvaľuje alebo má nejaké spojenie s jeho prevádzkovateľmi.

 

ZÁKAZ NEZÁKONNÉHO ALEBO NEPOVOLENÉHO POUŽITIA

 

Podmienkou používania webového sídla spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia je, že sa zaručujete spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia, že nepoužijete webové sídlo spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami a upozorneniami. Webové sídlo spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia nemôžete používať žiadnym spôsobom, ktorý by poškodil, zablokoval, preťažil alebo oslabil webové sídlo spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia, alebo zasahoval iným osobám do používania a získavania úžitku z webového sídla spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia. Nemôžete získavať alebo sa pokúšať o získanie akýchkoľvek materiálov či informácií akýmkoľvek spôsobom, ktorý na daný účel nebol úmyselne sprístupnený alebo poskytnutý prostredníctvom webového sídla spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia.

 

POUŽÍVANIE KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB

 

Webové sídlo spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia môže obsahovať služby nástenky, priestor pre vzájomnú komunikáciu, diskusné skupiny, fóra, komunity, osobné webové stránky, kalendáre a/alebo iné odkazovacie alebo komunikačné prostriedky, ktoré vám umožnia komunikovať so širokou verejnosťou alebo v skupine (spoločne nazývané „komunikačné služby“). Súhlasíte s tým, že budete používať komunikačné služby len na zverejňovanie, posielanie a prijímanie odkazov a materiálov, ktoré sú správne a súvisia s určitou komunikačnou službou. Súhlasíte s tým, že pri využívaní komunikačných služieb, nebudete vykonávať nasledujúce činnosti, ktoré sú uvedené ako príklady a nie ako obmedzenie:

 

 • Ohovárať, nadávať, obťažovať, prekážať, vyhrážať sa či inak porušovať zákonné práva (ako je právo na súkromia a publicity) iných.

 

 • Uverejňovať, posielať, ukladať na server, distribuovať či rozširovať akýkoľvek nevhodný, vulgárny, hanlivý, nemravný, neslušný alebo nezákonný materiál, tému, meno, materiál alebo informáciu.

 

 • Ukladať na server súbory obsahujúce softvér alebo iný materiál chránený autorskými zákonmi (alebo zákonmi o súkromí a publicite), pokiaľ tieto práva nevlastníte či neriadite, alebo ste nezískali všetky potrebné súhlasy.

 

 • Ukladať na server súbory obsahujúce víry, poškodené súbory alebo iný podobný softvér či programy, ktoré môžu poškodiť činnosť počítačov iných osôb.

 

 • Propagovať, ponúkať na predaj alebo kupovať akékoľvek tovary alebo služby na akýmkoľvek podnikateľský účel, pokiaľ takéto odkazy komunikačné služby výslovne nedovoľujú.

 

 • Vykonávať alebo posielať ďalej prieskumy, súťaže, pyramídové hry či reťazové listy.

 

 • Prevziať akékoľvek súbory odoslané iným užívateľom komunikačnej služby, o ktorých viete alebo by ste mali primerane vedieť, že nemôžu byť zákonne šírené takýmto spôsobom.

 

 • Falšovať či mazať akékoľvek autorské prisudzovanie, právne alebo iné zodpovedajúce upozornenia či vlastnícke označenia a označenia pôvodu alebo zdroja softvéru či iných materiálov, obsiahnutých v súbore, ktorý je na serveri uložený.

 

 • Obmedzovať alebo brániť iným používateľom používať komunikačné služby alebo mať z nich úžitok.

 

 • Porušovať akékoľvek prevádzacie pokyny alebo iné smernice, ktoré môžu byť uplatnené pre akékoľvek určité komunikačné služby.

 

 • Získavať alebo inak zbierať informácie o druhých, vrátane emailových adries, bez ich súhlasu.

 

 • Porušovať akékoľvek uplatniteľné zákony či nariadenia.

 

Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia nemá žiadnu povinnosť sledovať komunikačné služby. Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia si však vyhradzuje právo posúdiť materiály poslané do komunikačnej služby a odstrániť akýkoľvek materiál podľa vlastného uváženia. Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia si vyhradzuje právo zakázať vám prístup ku ktorejkoľvek alebo všetkým komunikačným službám a to kedykoľvek bez upozornenia z akéhokoľvek dôvodu.

 

Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akúkoľvek informáciu potrebnú na splnenie akéhokoľvek uplatniteľného zákona, nariadenia, zákonného procesu či vládnej požiadavky alebo upraviť, odmietnuť odoslanie či odstrániť akékoľvek informácie alebo materiály, vcelku alebo čiastočne, podľa vlastného uváženia spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia.

 

Dávajte si vždy pozor pri zverejňovaní akýchkoľvek osobných údajov o vás alebo vašich deťoch v ktorejkoľvek komunikačnej službe. Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia neovláda ani neschvaľuje obsah, odkazy či informácie, nachádzajúce sa v ktorejkoľvek komunikačnej službe, a preto sa spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia výslovne vzdáva akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s komunikačnými službami a akýmikoľvek úkonmi, vyplývajúcimi z vašej účasti v ktorejkoľvek komunikačnej službe. Manažéri a moderátori nie sú oprávnenými hovorcami spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia a ich názory nemusia zodpovedať názorom spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia.

 

Materiály, uložené cez komunikačnú službu, môžu byť podrobené obmedzeniam použitia, reprodukcie a/alebo rozširovania. Vy sami ste zodpovedný/á za dodržiavanie takýchto obmedzení pri prevzatí takýchto materiálov.

 

MATERIÁLY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia ALEBO ODOSLANÉ NA AKOMKOĽVEK WEBOVOM SÍDLE SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia

 

Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia neprehlasuje, že je vlastníkom materiálov, ktoré poskytujete spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia (vrátane spätnej väzby a námetov) alebo pošlete, uložíte, zadáte alebo odovzdáte na akomkoľvek webovom sídle spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia alebo služieb s nimi spojených (spoločne označované ako „odovzdania“). Avšak poslaním, uložením, zadaním, poskytnutím alebo vaším odovzdaním zaručujete portálu spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia, jej pridruženým spoločnostiam a prípadným držiteľom čiastkových licencií potrebné práva na používanie vášho odovzdania v súvislosti s prevádzkou ich internetovej činnosti, vrátane práv na: kopírovanie, rozširovanie, prenos, verejné zobrazenie, verejné vykonanie, reprodukciu, úpravy, prekladanie a zmenu formátu vášho odovzdania a zverejňovať vaše meno v súvislosti s vaším odovzdaním.

 

V súvislosti s použitím vášho odovzdania tak, ako je tu uvedené, nebude poskytnutá žiadna náhrada. Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia sa nezaväzuje posielať alebo používať vaše odovzdanie a môže ho kedykoľvek odstrániť podľa vlastného uváženia.

 

Poslaním, uložením na server, zadaním, poskytnutím alebo odovzdaním vášho odovzdania sa zaručujete a vyhlasujete, že vlastníte alebo inak ovládate všetky práva na vaše odovzdanie tak, ako je to v tejto časti opísané, vrátane všetkých práv, ktoré potrebujete na poskytnutie, poslanie, uloženie na server, zadanie alebo odovzdanie uvedených odovzdaní.

 

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

 

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY, ZAHRNUTÉ DO WEBOVÉHO SÍDLA SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia ALEBO DOSTUPNÉ CEZ TOTO WEBOVÉ SÍDLO MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. DO TU UVEDENÝCH INFORMÁCIÍ SA PRAVIDELNE PRIDÁVAJÚ ZMENY. SPOLOČNOSŤ Pioneer Hi-Bred Slovakia A/ALEBO JEJ DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK VYKONÁVAŤ VYLEPŠENIA A/ALEBO ZMENY WEBOVÉHO SÍDLA SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia. RADY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO SÍDLA SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia BY NEMALI BYŤ BEZ ZVÁŽENIA POUŽITÉ NA OSOBNÉ, LEKÁRSKE, PRÁVNE ALEBO FINANČNÉ ROZHODNUTIA A OHĽADOM KONKRÉTNEJ RADY VHODNEJ PRE VAŠU SITUÁCIU BY STE SA MALI PORADIŤ S NÁLEŽITÝM ODBORNÍKOM.

 

SPOLOČNOSŤ Pioneer Hi-Bred Slovakia A/ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEZARUČUJÚ VHODNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, DOSTUPNOSŤ, VČASNOSŤ A PRESNOSŤ INFORMÁCII, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A SÚVISIACEJ GRAFIKY, OBSIAHNUTEJ VO WEBOVOM SÍDLE SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia NA AKÝKOĽVEK ÚČEL. VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACA GRAFIKA SÚ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM UPLATNITEĽNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“ BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ Pioneer Hi-Bred Slovakia A/ALEBO JEJ DODÁVATELIA SA TÝMTO ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK VZHĽADOM NA TIETO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKT, SLUŽBY A S NIMI SÚVISIACEJ GRAFIKY, VRÁTANE VŠETKÝCH SAMOZREJMÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL, NÁROKU A NEPORUŠOVANIA.

 

SPOLOČNOSŤ Pioneer Hi-Bred Slovakia A/ALEBO JEJ DODÁVATELIA V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM UPLATNITEĽNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI NENESIE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NEPLÁNOVANÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ČI INÉ ŠKODY, VRÁTANE OKREM INÝCH ZA STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, VYPLÝVAJÚCICH ALEBO VZNIKNUTÝCH V AKEJKOĽVEK SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO VYKONÁVANÍM WEBOVÉHO SÍDLA Pioneer Hi-Bred Slovakia, S ONESKORENÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ WEBOVÉ SÍDLO SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia ALEBO S NÍM SÚVISIACE SLUŽBY, POSKYTOVANÍM ALEBO ZLYHANÍM PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ALEBO ZA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKT, SLUŽBU A SÚVISIACU GRAFIKU, ZÍSKANÚ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO SÍDLA SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia ALEBO INÝM SPÔSOBOM VZNIKNUTÝM PRI POUŽITÍ WEBOVÉHO SÍDLA SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBČIANSKEHO PRÁVA, NEDBANLIVOSTI, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLI SPOLOČNOSŤ Pioneer Hi-Bred Slovakia ALEBO KTORÝKOĽVEK Z JEJ DODÁVATEĽOV UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU ŠKÔD. PRETOŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY/JURISDIKCIE NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NEPLÁNOVANÉ ŠKODY, HORE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. AK STE NESPOKOJNÁ/-Ý S AKOUKOĽVEK ČASŤOU WEBOVÉHO SÍDLA SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia ALEBO S NIEKTOROU Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VAŠOU JEDINOU MOŽNOSŤOU JE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ WEBOVÉ SÍDLO SPOLOČNOSTI Pioneer Hi-Bred Slovakia.

 

UKONČENIE/OBMEDZENIE PRÍSTUPU

 

Spoločnosť Pioneer Hi-Bred Slovakia si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia ukončiť váš prístup k webovému sídlu spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia a s ním súvisiacim službám alebo ich častí kedykoľvek bez oznámenia. VŠEOBECNE Táto zmluva sa v maximálnom možnom rozsahu, ktorý povoľujú právne predpisy, riadi právnymi predpismi štátu Washington, USA a týmto súhlasíte s výlučnou súdnou právomocou a miestom konania súdu v Kings County, Washington, USA, v prípade všetkých sporov, vyplývajúcich z používania webového sídla spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia alebo vzťahujúcich sa na jeho používanie. Používanie webového sídla spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia je neoprávnené v rámci akejkoľvek súdnej právomoci, v ktorej nie účinné všetky tieto ustanovenia podmienok, okrem iných vrátane tohto odseku. Z tejto zmluvy alebo používania webového sídla spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia nevzniká žiadny spoločný podnik, partnerstvo alebo zastupiteľský vzťah. Plnenie tejto zmluvy zo strany spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia sa riadi súčasnými právnymi predpismi a právnym procesom a nič tu uvedené neuberá právo spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia na to, aby vyhovela vládnym, súdnym a zákonným požiadavkám, vzťahujúcim sa na vaše používanie webového sídla spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia alebo informácie poskytnuté webovému sídlu spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia či ním zhromaždené s ohľadom na takéto používanie. Ak je ktorákoľvek časť tejto zmluvy uznaná ako neplatná alebo nevynútiteľná na základe uplatniteľných zákonov, okrem iného vrátane zrieknutia sa záruk a obmedzenia zodpovednosti hore uvedených, potom bude tá časť považovaná za nahradenú platným, vynútiteľným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zámeru pôvodného ustanovenia a zvyšok zmluvy zostane v platnosti. Pokiaľ tu nie je uvedené inak, táto zmluva predstavuje celú dohodu medzi používateľom a spoločnosťou Pioneer Hi-Bred Slovakia a taktiež nahrádza všetku predošlú či dočasnú komunikáciu a návrhy, či už elektronické, ústne písomné, medzi používateľom a spoločnosťou Pioneer Hi-Bred Slovakia s ohľadom na webové sídlo spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia. Tlačená verzia tejto zmluvy a iných upozornení v elektronickej forme je prijateľná v súdnom a správnom konaní, založenom na tejto zmluve v rovnakom rozsahu a podľa tých istých podmienok, ako iné obchodné dokumenty a záznamy, pôvodne vytvorené a udržiavané v tlačenej forme. Je výslovným prianím zmluvných strán, aby táto zmluva a všetky súvisiace dokumenty boli vypracované v anglickom jazyku.

 

UPOZORNENIA O AUTORSKÝCH PRÁVACH A OBCHODNÝCH ZNÁMKACH:

 

Všetok obsah webového sídla spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovakia je chránený autorskými právami: Copyright 2009, a/alebo právami jej dodávateľov. Všetky práva vyhradené.

 

OBCHODNÉ ZNÁMKY

 

Názvy skutočných podnikov a produktov tu uvedených môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

 

Ukážkové spoločnosti, organizácie, produkty, ľudia a udalosti tu uvedené sú vymyslené. Nie je zamýšľané a ani nemožno vyvodzovať ich spojenie so skutočnými spoločnosťami, organizáciami, produktmi, ľuďmi či udalosťami.

 

Všetky práva tu výslovne neuvedené sú vyhradené.

 

UPOZORNENIA A POSTUP PRI OZNÁMENÍ NÁROKOV V PRÍPADE PORUŠENIA AUTORSKÝCH PRÁV

 

Podľa Zákona č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, paragrafu 512, odseku c) písmena (2), oznámenia o nárokoch v prípade porušenia autorských práv podľa autorského zákona Spojených štátov amerických musia byť odoslané určenému zástupcovi poskytovateľa služieb. VŠETKY OTÁZKY, NESÚVISIACE S NASLEDUJÚCIM POSTUPOM, NEBUDÚ ZODPOVEDANÉ. Ohľadom oznámenia nárokov v prípade porušenia autorských práv si pozrite príslušné upozornenie a postup.

9743BB6D-BD15-FC81-33BB-E3C2557663E2