Pioneer A DuPont Business
Slovakia | Select Your Location >

 

Nové inovácie prinášajú lepšiu úrodu kukurice na poliach postihnutých suchom

 

Dlhotrvajúce suché a extrémne teplé počasie v priebehu letných mesiacov v roku 2015 postihlo kukuricu azda najviac z pestovaných plodín. Na rozdiel od predchádzajúceho roku boli úrody kukurice na mnohých poliach polovičné. Prečo bola úroda obilnín nad očakávania a práve kukurica sklamala?

Stres zo sucha je viac závislý od poveternostných vplyvov, v porovnaní s inými abiotickými stresmi. Bez zavlažovania sa závažnosť a frekvencia tohto stresu budú ďalej zvyšovať. Výber vhodných odrôd sa stane veľmi kritickým, a vyžaduje si starostlivé zváženie všetkých dostupných informácií. Zlá voľba totižto už nemôže byť opravená pomocou agrotechniky alebo efektívnymi metodikami pestovania. Odolnosť voči suchu predstavuje zložitý problém, pričom sucho postihuje plodiny rôznym spôsobom, v závislosti od geografie, načasovania stresových faktorov v rámci každého jedinečného prostredia. Kukurica spotrebuje najviac vody práve vo fáze kvitnutia, konkrétne vo fáze vyrastania samičích kvetov: blizien. V tom istom období je aj najviac citlivá na jej nedostatok. Práve v tomto období a následne počas nalievania zŕn boli na Slovensku horúčavy a suchá. Sú regióny kde v priebehu troch mesiacov (jún -august) skoro vôbec nenapršalo. Rastliny kukurice nie sú stavané na to, aby zniesli dlhotrvajúce viacmesačné suchá a teploty 36ºC trvajúce viac týždňov aké sú typické napr. pre Afriku. Kukurice predčasne núdzovo dozrievali, čo sa odrazilo aj na redukcii ich výnosu o 35-40%. Nejde tu pritom nájsť jediný gén alebo „zázračné“ riešenie pre komplex problémov so suchom. V prostrediach postihovaných suchom je kriticky dôležitá práca agronóma, aby mohli byť dosiahnuté výsledné výkony, pričom spoločnosť DuPont Pioneer naďalej zostáva partnerom pestovateľov, aby im mohla ponúkať tie najlepšie odporúčania v oblasti agronómie na maximalizáciu zisku a zároveň na minimalizáciu vznikajúcich rizík.

 

Voda je pre pestovateľov jedným z najdôležitejších vstupných zdrojov. Odolnosť voči suchu sa do budúcnosti stane pre poľnohospodárke plodiny kľúčovou až kritickou vlastnosťou. Aký prístup volí DuPont Pioneer ?

Sucho postihuje globálnu produktivitu poľnohospodárskeho rezortu viac než akýkoľvek iný typ stresu, pričom súvisiace náklady sa prejavujú v celom hodnotovom reťazci a postihujú poľnohospodárov, chovateľov zvierat, prepravcov a ďalších. DuPont Pioneer vyčleňuje prostriedky na výskum odolnosti voči suchu už vyše 50 rokov a naďalej priebežne realizuje výskum a vývoj zameraný na sucho. Do globálnej siete testovacích staníc s regulovaným stresom v súčasnosti patrí 8 lokalít po celých USA (hlavne Woodland) a v Čile (Viluco). V Európe je to výskumné centrum v Seville, v Španielsku. Tolerancia voči suchu je riadená množstvom génov a je silne ovplyvnená faktormi prostredia (ako sú napríklad teplo, načasovanie stresu z nedostatku vody, typy pôd). Mnohostranný prístup DuPont Pioneer k tolerancii voči suchu prináša niekoľko spôsobov cieleného šľachtenia kukurice prostredníctvom využívania súborov natívnych znakov rôznych genotypov kukuríc, ktoré majú pozitívny vplyv na odolnosť voči suchu a tým aj na výnosy. Každá vlna nových hybridov vychádza z ponaučení z predchádzajúcej generácie. Hybridy sú vyvinuté a ďalej vyberané na šľachtenie prostredníctvom vlastného systému spoločnosti Pioneer s názvom Accelerated Yield Technology(AYTTM).

Tento systém umožňuje rýchlo skenovať a identifikovať gény zodpovedné za vyššiu výnosnosť a ďalšie prospešné genetické znaky za suchých podmienok. Triedy vznikajúcich nových produktov kukurice sa vďaka tomu každoročne vylepšujú. Spoločnosť DuPont Pioneer sa odlišuje od konkurencie na trhu tým, že sa zaujíma o celkovú výkonnosť hybrid kukurice - nielen o lepšiu výnosnosť pri deficite vlahy, ale aj o stabilitu za optimálnych vlahových podmienok.

 

Veľa podnikov uzavrelo v roku 2015 kukurice s priemernými úrodami 4,5 - 5,5 t/ha. Existujú vôbec suchovzdorné kukurice, ktoré by pestovateľov podržali príp. im vylepšili žatevný výsledok?

Možno Vás prekvapím, ale áno. Existujú špeciálne suchovzdorné hybridy šľachtené cielene do podmienok extrémneho sucha, no takéto hybridy dosahujú tam kde iné 1,5-2 t/ha, úrodu 4-5 t/ha. No ak sa tieto špeciálne hybridy dostanú do dobrých podmienok ich úroda narastie len minimálne. Z toho je zrejmé, že šľachtenie do našich podmienok je založené na hľadaní kompromisov. Treba hľadať prispôsobivé genotypy ktoré sú schopné priniesť stabilne uspokojivý výnos bez väčších zakolísaní. Naša spoločnosť uviedla na trh novú generáciu hybridov kukurice, vyvinutých a testovaných tak, aby pomáhali dosahovať lepšiu úrodu v prostrediach s obmedzenou vlahou, vďaka čomu majú pestovatelia minimalizované riziko a maximalizovanú produktivitu a zároveň poskytli špičkový výnos v normálnych podmienkach.  Tieto hybridy sú ponúkané pestovateľom pod značkou Optimum® AQUAmax®. Produkty Optimum® AQUAmax® sú ďalším príkladom uplatnenia stratégie DuPont Pioneer „správny hybrid na správne pole“, ktorá sa zameriava na optimalizáciu produktivity a ziskovosti našich pestovateľov. Hybridy Optimum® AQUAmax® spotrebujú menej vody na vytvorenie jednotky úrody. Bolo by však veľmi mylné domnievať sa, že tieto hybridy budú počas sucha produkovať o 50% vyššie úrody ako bežná kukurica. Podľa našich viacročných pozorovaní vedia zabezpečiť o 433 kg na hektár vyššie výnosy v prostrediach s obmedzenou vlahou (na základe 5 203 vyhodnotených pokusov) s úspešnosťou 67 percent. A o 225 kg na hektár vyššie výnosy v normálnych podmienkach pestovania (na základe 36 881 porovnaní) s úspešnosťou 57 percent. Z hľadiska výkonnosti sme zaznamenali o 5 % vyššie výnosy v prostrediach s nedostatkom vlahy a o 3 % vyššie výnosy v prostrediach s dostatkom zrážok.

  Hlavnou praktickou témou v budúcnosti bude obmedzené zavlažovanie a používanie menšieho množstva vody na zavlažovanie než rastliny potrebujú na úplnú evapotranspiráciu (ET). Preto je mimoriadne dôležité vyvíjať (nové, inovatívne, realistické, praktické) stratégie riadenia pri obmedzenom zavlažovaní s cieľom menšieho ohrozenia produkcie a udržania ziskovosti. Štyri hybridy Optimum® AQUAmax® hybridy testované v rokoch 2012-2013 mali priemerné výnosy, ktoré číselne predstihli tradičný hybrid pri obmedzenom zavlažovaní, pričom maximálny rozdiel v prospech produktov Optimum® AQUAmax® bol 14 % pri 50-% úrovni ET.

 Môžete nám predstaviť čím sa líšia hybridy s prívlastkom Optimum® AQUAmax® od bežných hybridov?

Hybridy kukurice Optimum® AQUAmax® vykazujú znaky, ktoré vedú k menšej spotrebe vody počas celej sezóny. Vedia lepšie hospodáriť s dostupnou vlahou. Hybridy si tým pádom aj za sucha zachovávajú vyššiu mieru fotosyntézy. Táto konzistentnosť môže prispieť ku konzistentnejším úrodám v prípade stresu. Existuje množstvo mechanizmov, ktoré prispievajú k zlepšeniu odolnosti voči suchu, a sme si istí, že zapracúvame širokú základňu natívnych znakov, aby sme pestovateľom kukurice poskytli stabilné výnosy. Keďže už lepšie chápeme, čo zlepšuje toleranciu voči suchu, šľachtitelia kukurice môžu pre pestovateľov vyvíjať ešte lepšie hybridy kukurice. Takmer každý podnik má pole s náročným typom pôdy alebo pozemok kde prichádza veľmi často k situácii s obmedzenou dostupnosťou vlahy. Hybridom Optimum® AQUAmax® sa v priebehu vegetačného obdobia darí za suchých období, aj za úplného sucha. Naše odhodlanie zamerané na vývoj lepších hybridov kukurice je obzvlášť viditeľné v tomto roku, nakoľko naše hybridy Optimum® AQUAmax® boli podrobené zaťažkávacej skúške v rozsiahlych suchách v roku 2012, podobných ako tomu v roku 2015.

 

Spomínali ste, že natívne znaky zohrali dôležitú úlohu pri vývoji suchovzdorných hybridov Optimum® AQUAmax®. O ktoré fyziologické selekčné kritériá ide?

Rôzne fyziologické vlastnosti majú rôzny význam v procese výberu odrôd pre toleranciu k suchu. Kukurica je najviac citlivá na stres v reprodukčnej fáze, kedy dochádza k vyrastaniu samičích kvetov: blizien, opeleniu a založeniu finálneho počtu zŕn. Rast blizien slúži ako približná miera tempa rastu šúľka. Rast blizien je viac citlivý na sucho ako tvorba metliny, čo spôsobuje nárast intervalu medzi kvitnutím metliny a objavením sa blizien. Takže tento interval ( ASI - anthesis silking interval) sa stáva dôležitým znakom rýchlosti rastu šúľka a rastlín počas kvitnutia. Interval sa zvyšuje počas sucha a je úzko spätý s výnosom zrna a mierou ozrnenia šúľka. Hybridy Optimum® AQUAmax® boli vyberané aj na základe tohto znaku, kedy týmto genotypom vyrastajú blizny aj za podmienok silného stresu zo sucha, čím dochádza k synchrónnemu kvitnutiu a teda aj oveľa lepšiemu ozrneniu šúľka. Raná rýchlosť rastu a vývoja listov pri kukurici aj iných obilninách je spojená so zlepšením efektivity využívania vody na začiatku vegetácie. Rýchlejší vývoj listov by mal zvýšiť účinnosť využitia vody kukuricou znížením strát vlhkosti pôdy z jej povrchu a zvyšuje schopnosť rastlín zápasiť s burinami. Pre Optimum® AQUAmax® sú vyberané vzrastenejšie genotypy s väčším počtom listov. Listová plocha predstavuje veľkosť zdroja a rýchlosť fotosyntézy listu predstavuje intenzitu zdroja pre asimiláty. Znížená listová plocha môže mať za následok znížené zachytávanie svetla, a preto celá veľkosť zdroja bude znížená na tvorbu asimilátov. Mierny nedostatok vody počas prvých fáz rastu spomaľuje rast listov a nakoniec zníži veľkosť rastliny. V poslednej fáze rastu, akumulácia biomasy závisí na dozrievaní a starnutí. V dôsledku redukcie zelenej listovej plochy, spojenej so stratou asimilačnej kapacity, prichádza k zníženiu dostupnosti asimilátov pre zrná. K rýchlemu predčasnému odumieraniu listov zvyčajne dochádza, keď je voda limitujúca počas obdobia plnenia zrna. Začína od spodu rastlín. Zelená listová plocha vo fyziologickej zrelosti sa ukázala byť vynikajúcim ukazovateľom, a tento znak tzv. stay green bol tiež úspešne použitý pre výber genotypov Optimum® AQUAmax® odolných voči suchu. Vodný potenciál je ďalší parameter, ktorý je využívaný na výber tolerantných materiálov k suchu. Zvýšenie vodného stresu znižuje vodný potenciál listov. V skutočnosti sa pohyb vody z koreňov smerom do listov spomaľuje, čo znižuje transpiračný prúd a zvyšuje teplotu bunkového tkaniva. Schopnosť udržať vysoký vodný potenciál v období sucha je známkou tolerancie voči suchu. Na tomto základe sú vybavené kukurice Optimum® AQUAmax® mohutnejším koreňovým systémom pre zachytávanie hĺbkovej pôdnej vlahy. Sledujeme u nich aj neskoršie a menšie rolovanie listov pri priebehu krátkodobého sucha. Vodivosť prieduchov odráža ako mieru fixácie CO2 listom, tak aj mieru straty vody vyparovaním. Vodivosť prieduchov klesá v dôsledku menšej dostupnosti vlahy (tie sa uzatvárajú ako reakcia na vodný stres) , a toto uzavretie môže mať za následok zníženie príjmu CO2 tj. zníženie miery fotosyntézy. Vzhľadom k tejto dvojitej regulácii: úlohe prieduchov vo výmene plynov hybridy zo zlepšeným ovládaním prieduchov sú cennými v oblastiach vystavených suchu a teplu. Optimum® AQUAmax® rastliny disponujú menšími a flexibilnejšími prieduchmi, schopnými pohotovejšie reagovať na pôdne sucho a tým účinnejšie šetriť vlahou.

 

Všimnite si početnosť a mieru ozrnenia šúľkov kukurice P0023 pri rozdielnych hustotách v pokuse pre toleranciu hybridov Optimum® AQUAmax® na zahustenie (Maďarsko, Iregszemcse, 2015). Zhora nadol: 45.000 rastlín/ha, 60.000 rastlín/ha, 75.000 rastlín/ha a 90.000 rastlín/ha.

U mnohých pestovateľov prevažuje názor, že v dobrom roku s dostatkom zrážok poskytnú všetky hybridy dobrú úrodu. V suchom roku naopak, dopadnú všetky hybridy bez rozdielu zle. Sú teda dnešné moderné hybridy všetky povedzme temer rovnaké?

Ak sa pozrieme na výsledky zistíme, že priemerné úrody v početných pokusoch sa bežne pohybujú v rozmedzí od menej ako 4 t/ha do výšky 10-11 t/ha. Hybridy zo šľachtiteľského programu Dupont Pioneer zameraného na stres zo sucha a tepla preukázali konzistentne lepšie úrody než kontrolné hybridy na všetkých úrovniach výnosov resp. FAO. Výberové diferenciály boli najväčšie v úrodovej hladine 2 až 5 t/ha a stávajú sa menej významnými na vyšších úrovniach výnosov. Analýza stability odhaduje až o 40% lepšie úrody v prospech niektorých hybridov na 4-tonovej úrovni (suchom postihnuté roky). Táto diferencia poklesla na 2,5% na úrovni výnosov 10 ton. To znamená, že medzi dnešnými hybridmi sú rozdiely. Naši šľachtitelia, prišli k záveru, že ak zahrnieme do šľachtiteľského programu výber hybridov na základe ich reakcií v starostlivo riadenom abiotickom strese, vrátane sucha, pri zodpovedajúcich vyhodnoteniach môžeme významne zvýšiť výnosy kukurice vo vysoko variabilných suchom postihnutých oblastiach, a to vrátane zvýšenia spodnej úrovne výnosov kukurice. Dopad stresu zo sucha tepla na úrodu je najviac viditeľný aborciou zŕn na špičke šúľka. Pri stredne silnom strese behom nalievania zŕn každým nevyvinutým prstencom zŕn stratíme približne 310 kg/ha. Treba spomenúť aj ďalšie pridané hodnoty Pioneer produktov, ktoré zvyšujú šance na dobrý výnos a to: pevné nelámavé steblo (nízke zberové straty), dobrá odolnosť voči vijačke kukuričnej (nižšie riziko sekundárnej infekcie fuzariózami – zdravšie zrno), šúľok pevne fixovaný k hlavnej stonke (neodlomí sa a neodpadne ani pri neskorom zbere).

 

Má zmysel agronómovi vyberať hybridy do budúceho roku na základe ich výsledkov resp. aj na základe úrod zo zlých rokov pre kukuricu?

Dnešné priemerné vstupné náklady pri pestovaní kukurice predstavujú približne 900 €/ha. Pri trhovej cene komodity zrna kukurice 150 €/t musí pestovateľ dosahovať s kukuricou úrody cez 6 ton aby bol úspešný. Ak si agronóm pre pestovanie zvolí hybrid, ktorý mu v priemere dosiahne len o + 0,5 t/ha vyššiu úrodu, prináša týmto podniku zvýšenie tržieb o viac ako 8% z každého hektára a dostáva pestovanie kukurice z červených čísel! Toto dáva zmysel ako agronómovi tak aj ekonómovi podniku. Výber hybridu kukurice je jedným z najdôležitejších faktorov pre maximalizáciu výnosov.

Podmienkou však je výber zo smerodajných výsledkov ktoré poskytlo homogénne pole. Treba si byť vedomí všetkých faktorov, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu zrovnávacieho pokusu a ktoré agronóm vie ovplyvniť ako sú napr. správne plošné ošetrenie poľa herbicídom (rovnomerné zlikvidovanie burín naprieč celým pokusom aj v suchom roku), vylúčiť pozemky s terénnymi zníženinami a jamami ( lokálne podmáčanie, štrkovité či piesčité fľaky), vedieť kde sa nachádzajú miesta s utlačenou pôdou od pojazdov techniky (tlak pneumatík postrekovača na korene rastlín má značne negatívny dopad na výnosy v týchto riadkoch) a pod. Vzor počasia však ovplyvniť nevieme. Stáva sa aj to, že zrážky nie sú rovnomerne rozdelené v rámci jedného poľa. Dážď zasiahne len časť poľa, kde tým pádom vyššia pôdna vlhkosť ovplyvní výsledný výnos a porovnávanie hybridov sa stáva neadekvátnym. Nie zriedka aj pomerne blízke polia (no s rozdielnymi pôdnymi podmienkami a agrotechnikou) vykazujú významné rozdiely. Napr. Lúč na Ostrove (ťažké pôdy s hlbokou ornicou + maštaľný hnoj) s priemernou úrodou kukurice v pokuse 12,95 t/ha a Sokolce (stredne ťažká pôda, plytšia ornica a piesčité flaky) s úrodu 5,89 t/ha pričom obce sú vzdialené iba 33 km.

 

Cieľom tejto štúdie bolo skúmať a určiť najlepšie hustoty sejby na dosiahnutie vysokých výnosov v rámci systému pri dostatočnom zásobením vody pre hybridy Optimum® AQUAmax®. Zvyšovanie produkcie kukurice navyšovaním výsevkov vytvára riziko, pretože plodina je tak samozrejme vystavená stresu. Pre takýto produkčný systém môžu byť potom výhodné nové hybridy kukurice s vylepšenou znášanlivosťou k stresu zo zahustenia aj sucha.

 Všetci za zhodneme v tom, že rok 2015 bola ťažká sezóna pre kukuricu. Aké hybridy by ste odporučili pestovateľom zrnovej či silážnej kukurice ? Ktoré najlepšie zvládli stres zo sucha a tepla?

Pestovatelia už dnes sledujú prínosy hybridov Optimum® AQUAmax® v USA na výmere vyše 2,8 milióna hektárov. Na Slovensku ich pestovateľská plocha za rok 2015 vzrástla na 22 tisíc hektárov, čo je nárast o 140 % oproti roku 2014. V ponuke je 9 hybridov Optimum® AQUAmax® v rôznych skorostných skupinách dozrievania. V obľube jednoznačne vedie stredne skorý zrnový hybrid P9241, ďalej hybridy P0216, P9911 a novinky P9903, P0023. Veľmi sľubné sa ukazujú výsledky z prvých zberov zrnovej kukurice na podnikoch. Poľno SME, s.r.o. v Palárikove s P0216 s úrodou 11 t/ha (35 ha). Medzičilizie, a.s. v Čiližskej Radvani 8,21 t/ha (13 ha) s P9175. SHR Ing. Kázmér Ernest, P9241, 8 ha s úrodou 8,3 t/ha z okresu Dunajská Streda. Optimum® AQUAmax® sú hybridy, ktoré dokážu vyťažiť viac z každej kvapky vody a sú najlepšími odborníkmi na sucho.

 

 

Ing. Marek Jakubec, produktový manažér Pioneer Hi-Bred Slovensko

Štefan Ščecina, Agromagazín

1007A32C-4DC3-B348-797E-9EBA224BA3BD