Pioneer A DuPont Business
Slovenia | Select Your Location >

 

Talni profil

V sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Centrom za pedologijo, vam pomagamo pri spoznavanju vaših tal in s tem odbire pravega hibrida za vaše pogoje rasti in z našo široko mrežo poskusov bomo skupno našli pravi hibrid za vašo njivo.  

 

     

 

Ohranjanje in izboljševanje rodovitnosti tal temelj pri doseganju želenih pridelkov

Genetski potencial sodobnih sort in hibridov je velik in širok; izbiramo lahko sorte, za različne namene ter različne klimatske in talne razmere. Vendar se v Sloveniji in drugje po Evropi srečujemo s paradoksom, da kljub investiciji v kvalitetno seme ne dosežemo vedno želenih pridelkov. Največji razlog za to je poslabšanje rodovitnosti tal zaradi neustreznega gnojenja ali obdelave tal in nepoznavanje specifičnih lastnosti tal, ki so ključne pri ekstremnih vremenskih razmerah, kot so npr. sušna ali premokra leta. V primerjavi s sosednjimi državami (Madžarska, Hrvaška, Avstrija) ima Slovenija malo »idelanih« obdelovalnih tal. Na eni strani se srečujemo s plitvimi skeletnimi tlemi, ki so zelo občutljiva na sušo; na drugi strani s teksturno težkimi tlemi, kjer je omejitev zastajanje vode in malo primernih dni za obdelovanje. V vzhodni Sloveniji je veliko zemljišč tudi prekislih, s premajhnih deležem bazičnih kationov. Za doseganje želenih pridelkov je zato nujno poznati lastnosti tal in ohranjati ter izboljševati njihovo rodovitnost.

Lokacije in analize posameznih talnih profilov:

Lahovče, Gorenjska

Nova vas pri Ptuju, Štajerska

Trgovišče, Štajerska

Medlog, okolica Celja

   

Sodelovanje poteka dvonivojsko:

1) Izvajamo razširjen nabor talnih analiz (pH, rastlinam dostopna fosfor in kalij, delež organske snovi, tekstura), ki omogočajo poleg svetovanja za gnojenje s fosforjem in kalijem tudi izračunati potreben odmerek za apnjenje po novih VDLUFA smernicah. V ta namen smo zasnovali tudi za končnega uporabnika razumljiv izpis rezultatov analiz in nasvet za gnojenje in apnjenje.

2) Organiziramo strokovne ekskurzije oziroma izobraževalne dneve na terenu, katerih namen je razširiti znanje o tleh, njihovih specifičnostih v posameznih geografskih okoljih, prednostih in omejitvah pri kmetovanju. V ta namen se na izbrani lokaciji izkoplje talni profil (pedološka jama) do kamnine, opiše in analizira posamezne sloje tal in ugotovi povezavo med lastnostmi tal, obdelavo tal ter prekoreninjenostjo in pridelki.

 

 

 

 

 

61086C6E-7430-8B7C-09E9-5E2D076E6319