11A44

Something went wrong. Please try again later...
  11A44 - SPECJALISTA ZAKISZANIA SUROWCA PRZEZNACZONEGO DO BGOGAZOWNI  

Produkt marki Pioneer® 11A44 to specjalny dodatek stabilizujący jakość kiszonki, zapobiegający degradacji i przegrzewaniu się zakiszanego materiału po otwarciu silosu w wyniku kontaktu z powietrzem.

Pioneer® 11A44 stanowi skuteczną i całkowicie naturalną alternatywę wobec chemicznych produktów. Produkt ten to tzw. multi-crop i jest zalecany do kiszonek z kilku roślin, takich jak: kukurydzy, trawy, zboża (GPS), kiszone ziarno kukurydzy. W czołowej części silosu specjalnie heterofermentujące szczepy bakteryjne Lactobacillus buchneri zawarte w produkcie 11A44 wytwarzają zrównoważoną mieszankę, składającą się z kwasu mlekowego, kwasu octowego i 1,2-propanodiolu. Ostatnie dwie substancje spośród wyżej wymienionych, zapobiegają skutecznie rozwojowi drożdży i pleśni, zapewniając stabilność tlenową w czołowej części pryzmy.

ZASADA DZIAŁANIA PREPARATU 11A44

Zagrzewanie się czoła silosu wynika z tego, że powietrze dostaje się do wnętrza silosu. Zjawisko to umożliwia niektórym drobnoustrojom, które są obecne na roślinach już na polu (drożdże i różne gatunki pleśni), ponowne rozpoczęcie procesu degradacji masy roślinnej. Wyżej opisana reakcja – zablokowana w silosie z powodu braku tlenu – może spowodować niebezpieczny spadek jakości oraz utratę suchej masy. Obecne w masie roślinnej drobnoustroje wykorzystują bowiem składniki odżywcze zawarte w kiszonce, pogarszając jej jakość, przyczyniając się – w niektórych przypadkach – do powstania toksycznych substancji oraz powodując wzrost temperatury na czole pryzmy i na stole paszowym.

Korzyści ze stosowania produktu marki Pioneer® 11A44

1. Stabilność aerobowa
W przypadku materiałów zawartych w silosie – odpowiada za zdolność do utrzymywania odpowiednich cech jakościowych po narażeniu na działanie powietrza. Parametr ten wyraża się w większości przypadków za pomocą liczby godzin poprzedzających rozpoczęcie procesu zagrzewania się masy.

2. Mniejsza utrata suchej masy
Każdemu wzrostowi temperatury materiału zawartego w silosie odpowiada utrata suchej masy. Wartościowe substancję zawarte w kiszonkach są wykorzystywane przez szkodliwe drobnoustroje, które wydzielają ciepło jako produkt uboczny. Skonsumowane substancje nie będą już dostępne dla zwierząt. Szacuje się, że około połowa utraty substancji suchej, występująca w gospodarstwach w okresie pomiędzy koszeniem a użyciem produktu zawartego w silosie, wynika z zagrzewania się czoła pryzmy.

3. Niższe temperatury na czole silosu
Wzrost temperatury charakterystyczny objaw tlenowej degradacji czoła silosu. Nowatorski eksperyment, wykonany we Francji przez Pioneer® i INRA (Narodowy Instytut Badań Rolniczych), udowodnił – dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii umożliwiającej fotografowanie ciepła zawartego w przedmiotach – skuteczność 11A44 w zapobieganiu wzrostu temperatury kiszonki po jej narażeniu na działanie powietrza.

4. Koniec z pleśnią
Rozwój różnych gatunków pleśni, obecnych na roślinach, jest zatrzymany dzięki kwaśnemu odczynowi kiszonki zawartej w silosie. W przypadku braku kwasowości (zanik kwaśnego odczynu może nastąpić w czołowej części pryzmy w wyniku działania drożdży) rozwój pleśni i grzybów strzępkowych nie jest ograniczony czynnikami zewnętrznymi i może doprowadzić do obniżenia parametrów zdrowotnych i smakowych kiszonki.

PIONEER® 11A44 TO IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA GOSPODARSTW:

  • posiadających silosy o dużej powierzchni czołowej,
  • o zbyt wolnym tempie zużycia czołowej powierzchni pryzmy (mniej niż 1 m tygodniowo w sezonie zimowym i/o mniej niż 2,5 m tygodniowo w sezonie letnim),
  • które w okresie letnim muszą przygotować więcej niż jedną mieszankę dziennie,
  • w których silosy zawierają zbyt suche lub mokre trawy, o parametrach mogących doprowadzić do wzrostu temperatury w części czołowej,
  • których zakiszany materiał jest zanieczyszczony grzybami,
  • które z powodów organizacyjnych muszą przygotować tylko jedną mieszankę w końcowej części tygodnia.