11GFT

Something went wrong. Please try again later...
11CFT - specjalista do kiszonek z traw i GPS  

11GFT marki Pioneer® jest rewolucyjnym opatentowanym produktem, przeznaczonym do zakiszania traw i zbóż, który:

  • poprawia strawność włókna,
  • pozwala uzyskać więcej energii z kiszonek, co obniża koszty suplementacji, usprawnia proces fermentacji.


11GFT zawiera oryginalny szczep bakterii Lactobacillus buchneri, który:

  • wytwarza określone enzymy ułatwiające strawność włókna podczas namnażania się w kiszonce,
  • redukuje straty w kiszonce i poprawia jej stabilność po otwarciu.


11GFT zawiera również unikalne, specyficzne dla traw/zboż opatentowane szczepy bakterii Lactobacillus casei i Lactobacillus plantarum, opracowane do:

  • stymulacji fermentacji poprzez wytwarzanie końcowych produktów, głównie kwasu mlekowego,
  • stworzenia odpowiednich warunków, w których wartościowe składniki odżywcze (np. cukier) są chronione przed szkodliwymi drobnoustrojami. Preparat przeznaczony dla gospodarstw, w których skarmia się dużą ilość pasz objętościowych.

Dostępny jako produkt rozpuszczalny w wodzie, w opakowaniach dostosowanych do użycia w aplikatorach Appli-Pro® firmy Corteva Agriscience lub wymieszane w innych zbiornikach dozujących.

Optymalne zakresy wilgotności całych roślin dla kiszonek z trawy i zbóż traktowanych 11GFT marki Pioneer®

Korzyści ze stosowanie produktu 11GFT marki Pioneer®

1. Większa stabilność
Stabilność aerobowa – w przypadku materiałów zawartych w silosie – odpowiada za zdolność do utrzymywania odpowiednich cech jakościowych po narażeniu na działanie powietrza, czylipo wyjęciu z silosu.

2. Optymalny profil fermentacji
Dzięki zbilansowanej obecności bakterii homofermentacji mlekowej i heterofermentacji mlekowej, preparat 11GFT jest zdolny do zapewnienia szybkiego spadku pH i bardziej skutecznego stosunku między wytworzonymi kwasami tłuszczowymi.

11GFT to nowatorski i nowoczesny dodatek mikrobiologiczny, służący do konserwacji kiszonek z traw. Dzięki wyjątkowej „technologii trawienia włókna”, opracowanej przez Pioneer®, preparat 11GFT to jedyny dodatek, który uczestniczy w procesach fermentacji we wnętrzu silosu, gwarantując lepsze zakwaszenie z dłuższą stabilnością tlenową i zwiększając wartość odżywczą kiszonki. 11GFT to produkt opracowany specjalnie dla kiszonek z traw, zwłaszcza życicy wielokwiatowej, pszenżyta, jęczmienia, pszenicy, sorgo i żyta. Dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym szczepom pałeczek mlekowych, preparat gwarantuje zachowanie wysokiej jakości zakiszanych roślin z szybszym zakwaszeniem i ulepszonym profilem fermentacyjnym. Szczep bakterii Lactobacillus buchneri, znajdujący się w składzie preparatu 11GFT, wytwarza specjalne enzymy, które przerywają wiązania między ligniną i celulozą, zwiększając tym samym strawność włókna i polepszając wartość odżywczą paszy objętościowej. Ponadto, możliwość zmniejszenia stopnia zjawiska zdrewnienia ścianki komórkowej oznacza z jednej strony przedłużenie okresu zbioru traw, a z drugiej ograniczenie spadku jakości, w przypadku opóźnionych zbiorów ze względu na niesprzyjające warunki meteorologiczne.

ZASADA DZIAŁANIA PREPARATU 11GFT

Szczep bakterii Lactobacillus buchneri LN40177 zawarty w 11GFT wytwarza dwa rodzaje enzymów zwanych esterazami kwasu ferulowego oraz acetyloesterazami, które podczas przebywania w pryzmie zmieniają strukturę ścianki komórkowej, łamiąc wiązania między ligniną i celulozą. Dzięki temu działaniu osady z ligniny, które chronią i utwardzają ściankę komórki otwierają się, umożliwiając bakteriom, obecnym w żwaczu, wykorzystanie części włókna, które w normalnych warunkach byłoby niedostępne. Końcowy rezultat to wzrost strawności włókna NDF, przy jednoczesnym wzroście energii dostępnej dla zwierzęcia do produkcji mięsa i mleka.

Ponadto Pioneer® 11GFT – poza rozkładaniem włókna – pełni dwie ważne funkcje:

– skraca czas fermentacji i umożliwia szybszy spadek pH zakiszanej masy, począwszy od wczesnego etapu konserwacji, zapewniając możliwość dłuższego przechowywania składników odżywczych,
– zwiększa stabilność tlenową otwartej pryzmy, wytwarzając specjalny profil lotnych kwasów tłuszczowych, będących w stanie zahamować rozwój drożdży, pleśni i szkodliwych kolonii drobnoustrojów.